آشفتگــی اشغالگــران بدنبال مذاکــرات لندن ــ محمــد کریــم بلـوچ

بلوچستــان اشغالی در مسیر استقــلال و آزادی اسـت. این واقعیـت آشکار اشغالگـران پارس و هم پیمانان پنجاپی آنان را آشفتـه کرده اسـت. آشفتـه از آنکه با تحقق استقلال بلوچستــان دستهـای غارتگر جفت شان از سرزمین اجـدادی بلـوچ، منابع طبیعـی و معـادن بلوچستــان کوتاه خواهد شـد. اشغالگران پارس و پنجاپی‌های غارتگـربخوبی می دانند که با آزادی بلوچستـان جلـوی توحـش آنان و کشتارهای فجیـع در بلوچستــان ســد خواهـد شـد.
بلوچبدنبال مذاکرات خان کـلات میرسلیمان داود خان و آقای خیربیار مری با هئیتی از نمایندگان کنگره امریکا  حکام اسلام آباد و تهـران تبلیغات مشترک و ضد بلوچ خود را بیمارگونه شدت داده با پخش تهمت های بی اساس، دروغ و مغلطه کاری سعـی در فریبکاری و تضعیف جنبش ملــی بلوچستــان دارند.
رسانه های متعلـق به اشغالگـران و میدیای رسمـی و نیمه رسمـیِ فاشیستهای پارس با وانمود کردن اینکه به کشف بزرگـی دست یافته اند در مورد مبارزات ملـی بلوچستــان اراجیف کهنه خـود را نشخـوار کرده و با آشفتگی از گستـرش و انعکاس بین المللی جنبش استقــلال طلبی بلوچ از روزنامه های پاکستانی و میدیای وابسته به مهاجران نوکیسه هندی و رسانه های پنجاپـی زبونانه کمک خواستنـد.
بدنبال ملاقات هئیتی ازاعضای کنگره ایالات متحده آمریکا با خان کلات و آقای خیربیار مری در اواخر ژانویه سال جـاری در لنــدن یکبار دیگـر بلندگوهـای تبلیغاتــی اشغالگران از قبیـل خبرگزاری فارس، نوای وقت پاکستان، ایسنا، شفقنا اردو (بین الاقوامی شیعہ خبررساں ادارہ) روزنامه جنگ، آج نیوز، عرش نیوزِ فارس، زاهدان پرس، القمر نیــوز ( سایت اردو )، دیپلماسی ایرانی، روزنامه امت کراچی / حیـدرآباد؛ دههــا وبسایت و وبلاگ اینترنتــی و کانالهای تلویزیونـی متعـددی هجوم تبلیغاتی وسیعــی بر علیه ملت استوار بلوچ  براه انداختند. میدیای وابسته به فاشیستهای پارس و جلادان پنجابی با نقشـه ای مشتــرک هیاهــو براه انداختنــد که امریکایی ها از استقــلال طلبــان بلــوچ حمایت می کننــد.
مـروری بر رسانه های فوق ابعاد آشفتگـی اشغالگران را بخوبی نشان می دهـد. کاتبان مزدور و « تحلیلگران » جیـره خوار چنان با آشفتگی و عجـولانه سیاهه های خود را تهیه و پخش کرده بودنـد که دم خروس همچنان از لابـلای جمـلات کاذب شـان هویداســت.
سیاهه نویسان مزدبگیر ایرانی وابسته به فاشیسم حاکم با انتشار مقاله ای مشترک تحت عنوان « طرح امریکا برای تقویت جبهه جدایی طلبان بلوچ در منطقه» در خط مقدم تهاجم مطبوعاتی بر علیه ملت بلوچ قرار گرفته اند. نگارندگان اصلی سیاهه سرتاپا دروغ که سردر آخـور اطلاعات سپاه مافیایـی دارنـد با نقل قول های بی اساس از روزنامه های پاکستانی نشان دادنـد که هیچ گونه ارزش، معیار و اصل ژورنالیستیکی را احترام قائل نیستند.همگام با سیاهه نویسان پاکستانی با توسل به دروغ و شایعات فقـط سعی در انتقام گیری بیمارگونـه از جنبش و مبارزات استقلال طلبانه بلوچستـان را دارند. چنان در دنیای کاذب خود گرفتار شده اند که نمی دانند دروغهایی ماننـد « کمکهای چهار میلیون دلاری امریکایی ها به استقلال طلبان بلوچ» و کمکهای هندوستـان به چریکهای بلوچ، کمکهای عربستان به جندالله و کمکهای امارات متحده عربی به مبارزان بلوچ در بلوچستـان اشغالی و در دنیای متمـدن و آزاد خریـداری ندارد. بر خلاف تبلیغات زهرآگین دشمنان بی تمدن پشتیبانان جنبش آزادیخواهی بلوچستان ملت قهرمان بلوچ و کوههای وفادار بلوچستـان هستنـد.
سیاهه نویسان وابسته به تمامیت خواهان پارس با مغلطه کاری حرفه ای طوری وانمـود کرده اند کـه انگار از جزئیات مذاکرات لندن باخبر هستنـد! بکارگیـری چنین ترفندهایی از اشغالگران پارس غیرمنتظـره نیسـت. از آنجائیکـه دروغپردازی، « خالی بندی» ، « غلط اندازی»، « سیاهکاری»، « یکدستی زدن»، خودبزرگ بینــیِ ، قمپــز درآوردن، تفرقه افکنـی و بیگانگی با اصل احترام به خویش و دیگران عمیقا در فرهنگ عقب مانده فاشیستهای پارس ریشه دوانده و در تارو پود زندگی روزمره شان آمیخته اســت هـر روز در رسانه های جمعـی آنان منعکـس شده و در سیاهه مذکـور گنجانده شده انــد.
تهاجم تبلیغاتی دستگاههای دروغ پراکنی پنجاب وفاشیستهای تمامیت خواه پارس به جنبش استقلال طلبی بلوچستان علاوه بر آنکه نشانگر وحشت و نگرانی آنان است گویای این واقعیت انکارناپذیر است که جفت شان به گسترش جنبش استقلال طلبی بلـوچستــان اعتـراف می کننــد.
مذاکـرات خان کلات و آقای خیربیار مری با هئیتـی از کنگره امریکا در اواخر ژانـویه سال جاری در لنـدن زیرمینی و مخفـی نبود که مطبوعـات ایرانی و پاکستانی ها آنرا کشف کرده باشند. ساعـاتــی پس از گفتگوهای لنـدن این خبــر مهم بهمراه چندین تصویـر رنگـی ازجانب استقـلال طلبان بلوچ پخش شـد.
گویا ژورنالیستهای ایرانی و پاکستانی و جاسوسهای عقب مانده مربوطه خبر ندارند که مسئله بلوچستان اشغالی، فعالیتهای رهبران استقلال طلب بلوچ و فعالیتهای روزافزون آزادیخواهان مدتهاست کـه از مرحله زیرزمینی و مخفیانه خارج شــده است.
مذاکـره و گفتگو هـای سیاسی برای تحقق استقلال و آزادی حق ملت بلـوچ اسـت. مذاکره با نمایندگان هر تشکل سیاسی یا هر حکومتی حـق رهبران بلـوچ اسـت. اگـرچه جنبش بلوچستان در مذاکره با اسـلام آباد و تهـران ضرباتی سخت متحمل شده و رادمردانی چون نواب نوروزخان و یاران قهرمان وی، میردوست محمد خان و دادشاه بلوچ دردهه های گذشته در پروسه مذاکره با دشمنان به شهادت رسیده اند اما گفتگو و مذاکره روشی متمدنانه برای حل اختلافات و هر گونه مسئله است.
در اینجا لازم است ذکر شود که حکام تهران و اسلام آباد در عمل نشان داده انـد که صلاحیت آنرا ندارند تا با آنان مذاکره شـود. همسایگان اشغالگــر وتمامیت خواهِ پارس وپنجابی که بویی از عرف و رســم همسایگـی نبرده اند و علاوه برغارت سرمایه های ملی بلـوچ قصد آن را دارند که وطن اجدادی، خانه و کاشانه ما هم را  برای همیشه غصب کنند بخـوبی ثابــت کرده انـد که به حدی ازتکامل فکـری و تمدن بشـری نرسیده اند تا اهمیت مذاکـره را درک کننـد. جفت شان اهل دیالوگ و گفتگو نیستند. هرگاه سخـن از مذاکره به میان بیاید به باجگیـری، شکست کامـل طـرف مقابل، توطئه چینی، ارضای تمامیت خواهـی فکـر کرده ودرنهایـت به دسیسه چینی برای حذف فیزیکی طرف دیگـر اقدام می کننـد.
مذاکرات سیاستمداران و استقلال طلبان بلوچ با نمایندگان سیاسی هر کشوری برای طرح استقلال بلوچستــان و جذب حمایت بین المللی از مبارزات بر حق ملت بلوچ بخشی مهــم از جنبش  روبه رشـدِ بلوچستـــان است. برای رسیـدن به آزادی و استقـلال سیا سی ـ اقتصـادی و برای رهایی از چنگال خونیــن اشغالگران پارس و پنجاپـی با هر کشوری می توان بدون قیـد و شـرط مذاکره کرد.
پروشـت ءُ پروش باتنت ایران ءُ پاکستـــان
آزاد ءُ آبــــاد بات گنجیـــــں بلوچستــــــــان
محمــد کریــم بلـوچ
هبـــده  سـَـبـّــان ۷۰۱۳
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn