تقسیـم بلوچستان خیانت به ملت بلوچ است ــ محمد کریم بلوچ

تجزیه و تقسیـم مجـدد بلوچ گلزمیــن که خیانتی آشکار و برنامه ریزی شده بر علیه ملت بلــوچ است طی سی سال گذشته بارها از جانب اشغالگرانِ پارس مطرح شده است. هربار که سردمداران رژیم و رسانه های رسمی و نیمه رسمی  در باب تقسیـم بلوچستــان و حذف نام تاریخی بلوچستــان زوزه کشیده ‌اند با جوابِ محکم «نـــه» از طرف مـلت بلوچ مواجـه شده‌انـد. فاشیستهـای غارتگـر که به زعـم خود توانسته‌انـد در این مـورد « عادی سـازی » کننـد بارها با سرافکندگی مجبـور به عقب نشینی شده‌انـد.
بلوچستانموجوداتـی انسان نما ماننـد شهریاری، دهمـرده، سلیمانی، سردارهای خپله  سپاه مافیایی، روحانی مکار و خامنه‌ای سفاک وقاحت را بدانجـا کشانده‌اند که با بکارگیری مزدورانـی بی اراده و جاه‌طلـب چون هدایـت الله میرمـرادزهی و یعقوب جدگال در صدد عملـی کردن نقشه شـوم خود در بلوچستــان اشغالی هستنــد. مزدورانـی که می‌خواهنـد اسم شان در تاریخ بلوچستــان بعنوان خائن ثبت شده و مورد نفرت ابدی ملتی تحت ستـم و درد کشیــده قرار گیرنـد. هدایـت … میرمرادزهی به خیانتهای پـدر بزرگ خـود (محمد شاه میر مرادزهی) و جـَـدّش بر علیه بلوچ و بلوچستان ادامه می‌دهـد و جدگالِ وطن فروش بخاطـر جاه و مقــام به ملــت بلــوچ خیانت می‌کنـد.
گویا تجزیه و تقسیـم بخشِ غربی وطن ما ( بلوچستـان غربی ) در سـال سیاه ۱۳۱۶هجـری شمسـی و الحاق مناطقی وسیع به استانهای خراسان و کرمـان و تاسیس استـان ساحلی در سال ۱۳۴۶هجری شمسی بر سواحل زرین بلوچ گلزمین کافی نبـود و نتوانسـته است غریزه تمامیت خواهـی اشغالگران پارس را ارضا کند.
گویا خونهای ریخته شـده هزاران بلــوچ دردهه‌هـای اخیـر برای فرونشاندن عطـش خونخواری اشغالگران کافی نبوده است و غرایز سادیستـی فاشیستهـای پارس با ضربات عمیـق ودردهـای بیکرانی که برپیکـر استوار ملـت بلـوچ و جامعه بلوچستــان وارد کرده‌اند هنور ارضاءِ نشده‌انـد.
علیرغـم سیاستهـای مخرب شـاه و شیخ و بلوچ ستیـزی جنون آمیـز فاشیستهـای زیاده‌خواه و بدور از دنیای متمدن بشری در هشتـاد و پنج سال گذشته ملت استوار بلوچ همچنان ایستـاده و فرزنـدان بلوچستـــان برای رهایی از چنگ اشغالگران قهرمانانه می‌رزمنــد. به همین دلیل است که اشغالگران تقسیم سرزمین بلوچستــان را ادامه ادامه می‌دهند. بلوچ ستیزی و تمامیت خواهیِ همسایگان بی تمدن حـد و مرزی ندارد. در دنیای خیالی خود بارها بلوچستــان را به اجزا کوچکتــر تقسیم  کــرده و نام بلوچستــان را حذف کرده‌اند تا هویت ملـی بلوچ را از بین برده و سرزمین متعلــق به ملت بلوچ را با منابع طبیعی و معـادن آن برای همیشه غصب کرده به فارسستان ضمیمه کننــد.
فاشیسم حاکم  که در سرکوب ملتهای بلوچ،  تورک، تورکمن، کورد، عرب و مردم غیور لرستان عاجـز است و هر گـز نمی‌توانـد جلوی فروپاشــی ایرانِ انگلیس ساختـه را بگیــرد در طرحهای خائنانه و استان سـازی‌های جدیــد در آزربایجان‌جنوبی، تورکمنستــان جنوبی ، الاحواز العربی و بلوچستــان غربی سعی درگسترش « فارسستـان » یا « پرشیـا » دارد. آینده نشان خواهد داد که این جنایت فاشیستهای پارس پروسه فروپاشی امپراتوری ایران را تسریع خواهـد کـرد. فروپاشی قریب الوقوع ایران رویدادی اجتناب ناپذیر است  که اشخاصی ماننـد آخوند هاشمی رفسنجانی، آخوند ناصرمکارم شیرازی، لاریجانی، حــداد عـادل، علی کشتگـر، صادق زیباکلام و سردارهای خپله سپاه مافیایـی هم به آن پی برده‌انـد.
کشوری  بنام ایــران برای ما پشیـزی ارزش نـدارد. کشـوری که وجود آن از اساس در تضاد با هویت ملـی و منافع جمعـی ما بـوده است. بقــای چنیــن کشوری که بر دریایی از خون بیشمـاران بلــوچ، عــرب، تـورک، تورکمـن، تـورک، کــورد و لـر بناشــد به ضـررهمه بجز ملـت ستمگـر پارس است. ملتی تمامیـت خـواه و همیشـه طلبـکار که منافع اقتصادی و حاکمیت سیاسی خــود را مقـدس می‌دانــد.
پروشت ءُ پروش باتنـت ایران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آباد بات گنجیــــــں بلوچستــــــان
محمد کریم بلوچ
هپــت انســاک ۷۰۱۳
بیست و هفتم فوریه
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn