پارلمان موقت آذربایجان جنوبی " درتبعید "- حزب سوسیال دموکرات آذربایحان جنوبی

در شرایطی که هرنوع سخنی ازآزادی توسط رژیم جمهوری اسلامی درگلو خفه میشود در شرایطی که سخن گفتن از دموکراسی بد ترین توهین ازطرف جهوری اسلامی استناد میشود ، در شرایطی که صحبت کردن از عدالت اجتماعی جرم کبیره محسوب میگردد ، در شرایطی که آزادی تدریس به زبان مادری که حق طبیعی هرانسان میباشد با مُهر و اتهام تجزیه طلبی و ناسیونالیست بودن رد میشود، درشرایطی که هیچ نظر وپیشنهادی   غیرازنظرو فتواهای عقب مانده وارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی رد میشود ، طبیعی ایست که یا باید برده لال، کور، کر جمهوری اسلامی شده و به زندگی نکبتباربخور و  نمیردرزیرسلطه دیکتاتوری سیاه ادامه داد ویا اینکه برای رسیدن به آزادی، دموکراسی ، عدالت اجتماعی و در نهایت برای ایجاد دولت قانونی مبارزه نمود
حال مهم نیست که این مبارزه درکجا و یا بوسیله کدام انسانهای مبارزصورت میگیرد . اگر صحبت از آزادی میکنیم ، اگر از دموکراسی سخن میگوئیم ، ویا اگرعدالت اجتماعی که یکی ازپایه های اساسی آزادی و دموکراسی میدانیم و به آن باورداریم ، پس برای رسیدن به این اهداف باید قدمهای مشخصی را هم برداریم ، طبیعی ایست که دراین حرکت عده ای موافق ، عده ای مخالف و عده ای هم بی طرف خواهند بود .
اما، دررابطۀ با تشکیل " پارلمان موقت آذربایجان جنوبی درتبعید "  نظرهای مخالف  به سه دسته تقسیم میشوند :
1 ـ عده ای با نثارفحشها وناسزا گوئیها نسبت به تشکیل دهنده گان پارلمان موقت آذربایجان جنوبی در تبعید مخالفت خود را بیان میدارند  ، این عده به دلیل عدم درک موضوع و ضرورت زمانی آن با بینش متردد ، منفی و گاهاً ارتجاعی مخالفت خود را بیان میکنند ، برای این طیف ازانسانها آزادی ، دموکراسی ، عدالت اجتماعی مفهومی نداشته و غیر قابل درک است ، این خود یک تضاد اجتماعی است که از یک طرف با استفاده ازوسائل مدرن مانند رادیو ، تلویزیون ، کامپیوتر، فیس بک ، تویتر و غیره ... و همچنین وسائل نقلیه همچون اتومبیلهای مدرن آخرین سیستم ، هواپیما ، کشتی و غیره ... که در اختیاردارند ، همین طیف از طرف دیگربا همان تفکرات قرون وسطائی استفاده کننده این وسائل وتکنولوژی مدرن میباشند.
چگونه است که این یاران با وفای جمهوری اسلامی ازخود نمی پرسند ؛ کدام یک از این وسائلی که هرروزه از آن استفاده میکنند ، چه نقشی در کشف و ساختن آنها داشته اند ؟ مگرنه اینست که آنها غیرازترویج خرافات ، واپسگرائی هیچگونه نوآوری مترقی دیگری را برای جامعه نیاورده اند ؟ تولیدات و اختراعات آنها جز کشتار، شکنجه ، زندان تجاوزو دزدی چیزدیگری نبوده است ؟ اینست آن تفکری که جمهوری اسلامی نماینده آنست.
بطور مثال : اسم حاکمیت یا بهتر بگوئیم (خلافت) اسلامی تروریست پرور و واپس گرا را جمهوری اسلامی میگذارند و دولت نامبرده شان " پارلمان و قانون اساسی " نیز دارد ، ولی مفهوم دولت ، پارلمان ، و جمهوریت را نمیدانند!
طبیعی ایست که وقتی با اقدامی سنجیده وکلیدی مثل تشکیل پارلمان موقت آذربایجان جنوبی  در تبعید مواجه میشوند ، و میدانند که در آینده نزدیک تشکیل  دولت را هم درپی آن خواهد داشت  .
این خود نشان دهنده هراس رژیم ومأموران ریزودرشت آن ازاین اقدام مترقی که عکس العمل آن به شکل توهین ، تحقیر ، و فحشها میباشد ، نشان دهنده فرهنگ این جماعت در قرن 21 است . ما نیزغیرازاین هیچگونه انتظاردیگری ازچنین رژیمی ومأموران ریز و درشت آن نداریم .
چون میدانیم که به زودی انسانها فرق واقعی بین پارلمان موقت آذربایجان جنوبی در تبعید ، با پارلمان فراماسونری و قلابی جمهوری اسلامی را درک خواهند کرد و این برای ما کافیست .
گروه دوّم : یعنی اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی میباشد که خود به چند دسته تقسیم میشوند وهرگروه از آنها خواسته ها و آرمانهای مشخصی دارند .
ما در اینجا بحث ایدئولوژیکی با گروها را نداریم ، هدف ما نشان دادن دیدگاه این گروهها درمورد آزادی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی میباشد .
سلطنت طلبان ، جمهوری خواهان و پان ایرانیستهای نژاد پرست ، اینها گروههائی هستند که اضافه تولید رژیم سرنگون شده پهلویها میباشند ، و به جهاتی همین طیف  از لحاظ بینش راسیستی ، فصل مشترکی با هوداران جمهوری اسلامی دارند، این طیف اگراز« تمامیت ارضی ایران » صحبت نموده و ازآن دفاع مینمایند ، درعمل خود تجزیه طلب بوده ، و در متلاشی کردن « تمامیت ارضی ایران » دانسته یا ندانسته  رول اصلی را بازی میکنند .
وابسته گیهای رژیم سابق پهلویها را همه انسانهای متفکر جهان به خوبی میدانند و آنچنان سر پنهانی هم نیست ؛ همچنین امروزبرهمه گان آشکار شده که یکی از علل به روی کار آوردن رژیم اسلامی درایران ، همان اعمال سردمداران حکومت دیکتاتوری پهلویها بوده است ، زیرا در شرایط خفقانی که فعالیت همه احزاب آزادی خواه و دموکراتیک را رژیم پهلوی ممنوع نموده و زندانها را انباشته از آزادیخواهان نموده بود ؛ ولی محفل های دینی و طلاب میتوانستند آزادانه به بهانه روضه خوانی در مساجد  تکایا ، زیارتگاهها و غیره به فعالیت مشغول بود و با شسته شوی مغزی مردم ذهن آنها را برای تشکیل رژیم دینی در آینده آماده مینموداند ، که نتیجه اش جمهوری اسلامی بود .
ملت آذربایجان جنوبی نه در گذشته و نه امروز هیچکونه انتظاری از اینگونه گروهک های راسیست نداشته و ندارد ، و اگر دقت نمائیم خواهیم دید که فحشها و اهانتهای آنها به ملت آذربایجان شبیهه یکدیگربوده وبا گفتارهای رژیم راسیست تهران هماهنگ میباشد !
سوم : گروه دیگراحزاب به اصطلاح سراسری میباشند ! این گروهها را نباید با یکدیگرمقایسه نمود ، در اینجا ما فقط به بعضی از آنها که در رابطه با پارلمان موقت آذربایجان جنوبی در تبعید قلم فرسائی  نموده اند ، اشاره ای کوتاه مینمائیم .
ما ضمن احترام به جهان بینی وعقاید این احزاب و گروهها ، یاد آوری مینمائیم  : طبیعی ایست که در قانون اساسی دولت مستقل آینده درآذربایجان جنوبی نسبت به حقوق طبیعی و قانونی همه احزاب و صاحبان عقاید و باورهای گوناگون توجهی مخصوص خواهد شد ، زیرا این یکی ازاصول و پرنسیپ ما میباشد ، که طرفدار جدی پلورالیسم و دموکراسی میباشیم و آنچه برای ما مهم است ضمن احترام به نظرات و باورهای توده های جامعه که درآینده زندگی مشترک با آنها خواهیم داشت با احترام به یکدیگر برپا نمائیم .
اگر ملتی برای بهتر زیستن ، حفظ زبان مادری خویش، آئین و باورهایش ، فرهنگش ، آب و خاکش و غیره ... خود راه هائی بر خلاف خواسته های بیگانه گان و قدرتهای بزرگ فعلی و مخالفین سیاسی قدمی برمیدارد ، این ضرورت و حقانیت آن ملت است که سابقه تاریخی 7 هزار ساله دارد ، اگر ما امروز حکومت پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی را که هیچ کدامشان تاکنون خواسته های بر حق و طبیعی ملتهای تحت ستم واقع شده را برآورده نکرده و نمیکنند و همچنان انتظار دارند که این ملل ساکت و آرام باشند ، اگرحتی خواسته های طبیعی خود را مطرح نمود اند ، آنها را تجزیه طلب خطاب کرده به زندان ، شکنجه ، اعدام محکوم مینمایند ، آیا این ملتها هچنان باید ساکت و آرام مطیع شاه و شیخ باشند !؟
اگردوستانی در رابطه با تشکیل پارلمان موقت آذربایجان جنوبی در تبعید نظراتی دارند بدون استفاده از واژه های شناخته شده که دشمنان ملت ترک آذربایجان از آنها استفاده میکنند میتوانند دیدگاههای خود را بیان نمایند ، پارلمان برعکس تشکیلاتهای سیاسی جایگاه نظرهای مخالف و موافق میباشد ، و درآن حتی نماینده کوچکترین گروه حق استفاده از کرسی پارلمان وبیان نظریات خود را دارد .
ویا اینکه آنها میگویند ، این اقدام با عجله و بدون شرکت همه آکتویست های آذربایجان جنوبی انجام شده ، این نظرازدید تداروکاتی و تشکیلاتی درست نیست ، زیرا هدف ازاجلاس مورد نظر، ضرورت تدارک برای تشکیل پارلمان را ایجاب میکرد .  تعداد انتخاب شده گان موقتی برای تشکیل پارلمان با شرکت وسیع همه آکتویست ها وتشکیلاتها به اجلاس آینده موکول شده است ، بدون شک اجلاس آینده با شرکت همه آکتویست ها و آزادیخواهان استقلال طلب بطور دموکراتیک ، آزاد ، با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برگذار خواهد شد  .
آنهائی که به ما درس چگونگی تشکیل  پارلمان را میدهند ، میتوانند دراین جلسه شرکت نموده و پیشنهادهای خود را بیان نمایند . شاید اکثریت شرکت کننده گان پیشنهادهای آنها را قبول نموده و مورد استفاده عموم هم قرارگیرد . این است متد بدون غرض و دموکراتیک .
ما جلوی حرکت سیاسی هیچ گروه یا حزب را نگرفته ایم ، ودوستان مبارز آذربایجان جنوبی میدانند که اکثریت تقریبی تشکیلاتهای فعال آذربایجان جنوبی دراین اجلاس شرکت داشتند و اگر تشکیلاتی یا فردی ازقلم افتاده ، این بدان دلیل میباشد که درجلسه مقدماتی غالباً همه نمیتوانند شرکت داشته باشند ، این تجربه را بیش از 50 سال است که اپوزیسیون مترقی امتحان نموده است  .
در ضمن ما از تمام تشکیلاتها و آکتیویستهای ملت های تحت ستم ایران خواهانیم که آنها هم پارلمانهای موقت در تبعید ملت خویش را تشکیل داده و با همکاری این پارلمان ها میتوانیم نیروی سرکوبگر و تبلیغات زهر آگین دشمن مشترکمان را به چند قسمت تقسیم کرده و به خواست حقانی خود که تشکیل دولت ملی ، لائیک و دموکراتیک میباشد برسیم .
زنده باد خواستهای به حق ملل ستم دیده ایران .
پیروزباد مبارزات به حق ملت ترک آذربایجان جنوبی .
سرنگون باد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی .
             
ــ 6 / 4 / 2014
    
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn