پيروزي در عراق از سمت سوريه- دکتر کاوه احمدی علی آبادی

بايد وضعيت ناگوار عراق تغيير كند؛
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
وضعيت عراق پس از بيش از ده سال بسيار ناگوار است و هر روزه بر اثر بمب گذاري هاي كور تعداد زيادي كشته و مجروح مي شوند، تروريست ها در مناطق مختلف رخنه كرده اند، عملاً عراق چندپاره شده و دولت به يكي از طرف هاي دعوا با اقوام سني و كرد بدل شده است، و خدمات مطلوبي به مردم ارائه نمي دهد و تمام مطالبات و خواسته هاي اقوام و اقليت ها را نيز مسكوت گذاشته است كه هيچ تنها به فكر ابقاء دوباره اش براي چهار سال ديگر است، تا باز به همراه باند مافيايي اش دزدي كند و با وقاحت شكنجه و اعدام كند و همه را نيز تروريست بخواند. همه نيز نشسته و نگاه مي كنند!
در عراق جنگي كه در جريان است به هيچ وجه قابل تقليل به تروريست و القاعده نيست، بلكه طيف اصلي درگير كه پس از برچيدن چادرها و حمله مزدوران مالكي، اسلحه بدست گرفتند، عشاير و سني هاي استان الانبار بودند كه حالا عشاير و سنيان بسيار ناراضي در ديگر مناطق نيز به ايشان پيوسته اند كه القاعده نيز چون ديگر مناطقي كه خلاء قدرت ببيند، به آنجا رخنه كرده است و البته بمب گذاري ها به هيچ وجه حتي محدود به القاعده نيست و نهادهاي امنيتي عراق و سپاه قدس ايران نيز در آن دست دارند. بنابراين، تغيير اساسي شرايط ضروري است و ديگر مدارا و مماشات با اين شرايط مدام فاجعه آميز قابل قبول و تحمل نيست.
حالا درگيري ها نه تنها از استان الانبار فراتر رفته، كه به شكلي پراكنده به استان هاي ديگر رسيده و مدام نيز به بغداد نزديك تر مي شود. كاري كه عشاير و سنيان مسلح بايد انجام دهند، گسترش و عمق حملات به مناطق نظامي و غيرمسكوني است. چگونه؟ نخست بايد توجه كنيد كه بغداد به اين راحتي سقوط نمي كند و براي تحقق آن نياز به افزايش كمي و كيفي مبارزان و تسليحات داريد. دوم اين كه نيروهاي مبارزي كه در سوريه مستقرند و با شما در ارتباط هستند، بخش بزرگي از آنان بي كاره در سوريه ايستاده اند (چون به غير از بخش كوچكي در ديرالزور، بقيه مناطق شرقي سوريه سقوط كرده و از دست اسد خارج شده است) و تحليل مي روند (به خصوص در مناطق مرزي با عراق) و بايد از آنان بخواهيد تا به شكلي گسترده تر به عراق بيايند و به شما كمك كنند (از آدمخواران كمك نگيريد). تنها براي چنين همكاري اي، اگر مي خواهيد كه بسياري از فجايع سوريه براي عراق تكرار نشود، بايد شروطي بگذاريد و خطوط قرمزي را خودتان و آنان كه از سوريه به شما مي پيوندند، رعايت كنيد. بايد برايشان روشن سازيد، هر منطقه اي را كه تصرف مي كنيد، كنترلش در دستان مبارزان محلي و عشاير و سني هاي همان منطقه (مردم محلي) باشد و رزمندگاني كه از جاهاي ديگر آمده اند، به سبب تفاوت هاي اجتماعي و فرهنگي، نمي توانند مديريت شهرها و روستاها را داشته باشند (به آنان بگوييد كه شما با خدا معامله كرديد و "پاداش تان را از مردم نخواهيد") و گرنه چون برخي از مناطق سوريه، قيام مردمي به جاي رژيم مالكي بر عليه آنان تغيير جهت مي دهد؛ ترجيحاً واحدهاي رزميشان بايد زير نظر ارتشيان عراقي جدا شده از مالكي باشد. درضمن، كوچكترين آزار و اذيتي نبايد متوجه اقليت هاي قومي و ديني عراق شود و آنان از هر نظر و در هر شرايطي بايد در امان باشند. سوم تنها در استان هاي عرب سني رخنه كنيد؛ چون اگر به مناطق كردنشين (و همين طور تركمن نشين) برويد، پيشمرگه هاي كرد بر عليه تان خواهند جنگيد و اين به نفع مالكي تمام مي شود كه كردهاي معترض به مالكي را عملاً به نفع مالكي وارد جنگ مي كند كه يك اشتباه استراتژيك خواهد بود. چهارم تنها به مراكز نظامي، پادگان ها و مراكز امنيتي رژيم حمله مي كنيد و "به هيچ وجه" نبايد در شهرها و روستاها و كوچه و خيابان ها بمب گذاري و ترور صورت دهيد. پنجم مناطق و استان هاي عربنشين سني عراق شرايط يكساني ندارند. در جنوب ديالي مي توانيد رخنه كنيد، اما از نفوذ در مناطق شمالي ديالي و مناطق كردنشين آن استان پرهيز كنيد. براي بيرون كردن مالكي از استان نينوا نياز به هماهنگي با مقامات سني و عشاير آنجا داريد و در صورتي كه خواستيد حملات تان را به آنجا گسترش دهيد، بايد در هماهنگي با آنان باشد. در تمامي مناطقي كه رخنه كرده و دست به عمليات مي زنيد، زماني عمليات تان موفق بوده و متصرفات تان را مي توانيد حفظ كنيد كه با حمايت و هماهنگي مردم محلي آنجا صورت گرفته باشد و گرنه هم شكست خواهيد خورد و هم كشتاري بيهوده راه مي افتد و حتي اگر جايي را تصرف نيز كنيد، آن را ازدست خواهيد داد. ريزش در ارتش عراق شروع شده و گرچه هنوز اندك است، اما مي تواند به سرعت گسترش يابد. ششم، سعي كنيد طي ارتباط با فرماندهان نظامي از كانال هاي مختلف، ايشان را به جدا شدن از مزدوران مالكي و ايران و به پيوستن به مردم عراق و نيروهاي خودتان تشويق كنيد. هفتم، مراكز امنيتي از مراكز نظامي بسيار ضربه پذيرترند و براي حملات به مراكز نظامي رژيم، واحدهاي غيررزمي، مثل لجستيكي و پشتيباني آسيب پذيرترند و واحدهاي توپخانه نيز كه اينك گلوله باران كور فلوجه و استان الانبار را صورت مي دهند، از واحدهاي پياده آسيب پذيرتر و مهم ترند. ميزان پيروزي هاي تان كه افزايش يافت، مناطق سني نشين و حتي بعضاً شيعه نشين طي يك قيام سراسري به شما مي پيوندند، "به شرطي كه كارها را طبق همان روالي كه به شما توصيه شد، اجرايي كنيد" و گرنه مردم به جاي مالكي بر عليه شما خواهند شد. هشتم، هر ابتكار نويي را كه  براي ضربه زدن عليه نيروهاي مزدور مالكي انجام مي دهيد، بايد مبتني بر موازين بين المللي و حقوق انساني باشد و گرنه هرگز آن را به كار نبريد. جنايت هاي غيرانساني را كه نيروهاي مالكي مرتكب مي شوند، حتي مقابله به مثل نكنيد و گرنه چشم باز مي كنيد و مي بينيد كه مثل آنان به مشتي جنايتكار بدل شده ايد. گزارش پيشرفت كارهايتان را نيز بدهيد كه اقدامات تکمیلی و در صورت لزوم اصلاحات ضروري به شما گفته شود. موفق باشيد.      
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn