خائنان به آذربایجان رسوا میشوند. - آتابای همدانی

قریب به نود سال از عمر شوونیسم فارس میگذرد و در این زمان طولانی، شوونیسم فارس با هر ابزاری مانند نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در صدد ازاله حقوق و هویت ملل غیرفارس بوده است. زبان مادری ملل غیرفارس را ممنوع و هویت آنها را انکار کردند!!! با تحریف تاریخ برای قوم عقب مانده فارس، شوکت و جلال جعلی ساختند و با خرده فرهنگ نامیدن فرهنگ و تمدن ملل غیرفارس، سعی در ناچیز شمردن ارزش ملل غیرفارس نمودند و برای اینکه اهداف شیطانی و شوم خود را پیش برند، جند نفری هم جاسوس و مزدور خود فروش از بین ملل غیرفارس استخدام کردند تا از آن عروسکان خیمه شب بازی بعنوان نماینده ملل غیرفارس یاد کنند و از طریق آنان راحت تر ملل غیرفارس را سلاخی کنند. خود فروشانی مانند ... از ملت آذربایجان جنوبی. خود فروشانی مانند عثمان احمدی و ویکتوریا آزاد از ملت کردستان. خود فروشانی مانند علی شمخانی از ملت الاحواز عربی. خود فروشانی مانند پاسدار محسن رضایی و خزعلی از ملت لرستان و امثالهم، همه خود فروشانی هستند از بین ملل غیرفارس که برای خوش خدمتی برای اربابان شوونیسم فارس، نوکری و چاکری و به ملت خود خیانت کرده اند. شوونیسم فارس تعدادی جاسوس مخفی و حرفه ای ناشناخته ای هم در بین ملل غیرفارس رخنه داده است که بعضی از آنها تاکنون شناخته نشده اند و از آنها در روز مبادا استفاده خواهد کرد. این جاسوسان حرفه ای در ظاهر خود را استقلال طلب و ضد فارس معرفی میکنند تا اعتماد ملل غیرفارس را بدست آورند ولی در فرصت مناسب در خدمت شوونیسم فارس ظاهر خواهند شد. شوونیسم فارس هم زمان شاه و هم شیخ گمان میکرد که میتواند همیشه با این روش شیطانی بر ایران فارس زده حکومت کرده و با غارت ثروت معادن آذربایجان و نفت الاحواز عربی، زندگی مرفهی در شهرهای فارس زبان ایجاد کند. اما پیش بینی های جمهوری آخوندی فارس همه غلط از آب درآمد و با بیداری ملل غیرفارس، کشور ایران جعلی در آستانه تجزیه قرار دارد. از طرفی دیگر ظهور پدیده ای نه چندان مطبوع بنام مسلمانان افراطی «داعش» در سوریه و عراق تمام برنامه های شوونیسم آخوندی فارس را نقش برآب کرد. مسلمانان افراطی «داعش» که مسلماً از طریق بعضی دستهای نامرئی پشت پرده حمایت میشوند، به دشمن درجه اول جمهوری آخوندی فارس تبدیل شده و با نوچه های رژیم ایران در سوریه و عراق در حال جنگ است و مشخص است که آتش این جنگ ویرانگر گریبانگیر ایران شوونیستی نیز خواهد شد. رژیم شوونیستی ایران در حال نابودیست. تمام همسایه های ایران جعلی خواهان تجزیه ایران هستند. بیش از 80% مردم ایران خواهان تجزیه ایران جعلی هستند و ظهور شبه نظامیان تا دندان مسلح داعش کاملاً جمهوری آخوندی فارس را به محاصره درآورده است.
در این لحظه های حساس که ثانیه های آخر عمر جمهوری آخوندی فارس در ایران میباشد، ملاهای فارس حاکم بر ایران مجبور شده اند تا از جاسوسان مخفی و حرفه ای خود که برای روز مبادا تعلیم داده اند استفاده کنند. ...
...
وقتی مسلمانان افراطی داعش با جمهوری آخوندی فارس میجنگند، بسود ماست. زیرا هر دو طرف دیوانه و جنگ طلب، ضیف میشوند. ما ملل غیرفارس چرا باید خودمان را درگیر کنیم. آیا حمایت از جمهوری آخوندی فارس در جنگ با داعش بسود ماست؟! بگذارید داعش و جمهوری آخوندی فارس همدیگر را پاره پاره کنند تا دنیای اسلام از شر ایندو فاسد راحت شوند. اخیراً آیت اله (لعنت اله) مجتهدی تهرانی در حوزه فضلیه قم گفته است که زبان مردم جهنم تورکی است!!!!!!!!! اکنون که ملاهای فارس به هرزه دارایی افتاده اند و میگویند که تورکها به جهنم خواهند رفت، پس چرا ... از ملت تورک آذربایجان درخواست میکند تا همسنگر با جمهوری غیراسلامی فارس با افراطیون داعش بجنگند؟؟!!
جاسوس حرفه ای که در بین ملت آذربایجان رخنه کرده، وب سایت ... است که سابقاً خود را استقلال طلب معرفی میکرد و اکنون در این لحظه بحرانی آخر عمر رژیم فارس، نقاب از چهره انداخته و رسماً اعتراف کرد که دیگر تجزیه طلب نیست و خواهان یکپارچگی ایران شوونیستی است!!!!! و با بازی با کلمات و سفسطه گرایی میخواهد استقلال طلبی را با ایران گرایی تعبیر کند!!! وب سایت ... که همیشه سعی کرده بین ملل غیرفارس تفرقه بیندازد تا آخوندهای فارس حکومت کنند، همیشه کشور دوست ترکیه را دشمن آذربایجان معرفی کرده و سعی کرده با سفسطه گرایی ملت مسلمان و بزرگ دنیای عرب را دشمن تورک معرفی کند، اکنون چهره از نقاب انداخته و از ایران گرایی، شیعه گرایی و اسلام میگوید!!!!! مگر کشور برادر ترکیه مسلمان نیست؟؟!! ما با ملت ترکیه مشکل نداریم و فقط با نخست وزیر ترکیه مشکل داریم. مگر برادران عرب ما مسلمان نیستند؟؟!! اگر جمعیت کثیر تورکان و اعراب را از دنیای اسلام کم کنیم، چند نفر مسلمان باقی میماند؟؟؟ وب سایت ... که آنهمه نگران اسلام است، بفرماید که نگران کدام اسلام است؟؟!! نگران اسلامیکه در سرزمین عربستان یعنی سرزمین پیامبر است میباشد یا نگران اسلام جمهوری آخوندی ایران است که آشکارا میگوید زبان تورکی زبان جنهم است؟؟!! وب سایت ...، نگران جمهوری اسلامی ایران است که بدستور رهبر آن و رئیس جمهوری آن آموزش زبان اسلام یعنی عربی ممنوع شده و تمام لغات عربی یعنی  لغات اسلام و قران باید از زبان فارسی بیرون ریخته شوند!!!!!! وب سایت ...، نگران اسلامی است که در ایران بکار بردن واژه «ملت عرب» جرم است و باید بگویی «عرب زبان»!!!!!! رئیس جمهوری بظاهر اسلامی ایران میگوید که باید لغات عربی (زبان قرآن) رایج در فارس را بیرون ریخت!!!!! اگر مسلمانی اندکی به اسلام اعتقاد داشته باشد، بموازات احترام به زبان مادری خود، باید بزبان عربی یعنی زبان اسلام نیز احترام بگذارد، نه آنکه با زبان عربی مانند زباله برخورد کند و بگوید که لغات عربی باید دور ریخته شوند!!!!!! در روزنامه های جمهوری آخوندی فارس ایران، واژگان من درآوردی فارسی، بمراتب بیشتر از نشریات سلطنت طلبان ضد اسلام، دیده میشود!!!!!! اینان چگونه اسلامی میخواهند که در آن آموزش زبان عربی یعنی زبان قرآن ممنوع است و باید لغات عربی را از زبان فارس بیرون کرد؟؟؟؟!!!!!!
... اکنون که شما به اسلام مدل ایرانی اینهمه اعتقاد دارید، چرا خودتان در راه اسلام به جنگ داعش نمی روید؟؟!! مگر در بهشت شیعه، بشما حوری نخواهند داد؟؟؟!! آیا دلتان برای حوریان خوش قامت بهشت بهمراه انجیر و زیتون بهشتی تنگ نشده است. برادران پاسدار ایران پرست، برای رفتن به بهشت به جنگ داعش بروید که جهنم تورک زبان جای بسیار بدی است. بدستور آیت اله (لعنت اله) مجهتدی تهرانی زبان فارسی خودتان را در ایران یکپارچه تقویت کنید که حوریان و انجیر فروشان و زیتون فروشان بهشت خیالی شما فارس زبان هستند و زبان اسلام یعنی عربی بلد نیستند.
اگر شما خود فروشان اندکی غیرت اسلامی داشتید بجای جنگ با داعش که ربطی بما ندارد باید فرمان جنگ با ارمنستان نامسلمان را میدادید که خاک قره باغ شعیه را اشغال کرده و مساجد مسلمانان شیعه را به طویله تبدیل کرده اند!!!!!
 ملل غیرفارس اسیر ایرانی توجه کنید که جاسوسان ملاهای فارس در این لحظه های حساس با شعارهای کهنه و از مدل افتاده میخواهند با احساسات مذهبی شما بازی کنند و شما را همسنگر با جمهوری آخوندی فارس بکنند. کشور ایران جعلی در حال تجزیه و پاره شدن است و استقلال ملل غیرفارس بسیار نزدیک. با همدیگر متحد شویم و شوونیبسم فارس فاسد را به زباله دان تاریخ بفرستیم. مواظب جاسوسان حرفه ای رخنه کرده در بین استقلال طلبان باشیم. اگر مورد مشکوکی دیدید، حتماً مطرح کنید و از طرف مذکور سئوال کنید تا موضوع روشن شود. مثلاً در لینکدانی ... شاهد هستیم که بعضی افکار و نظرات بسیار مخرب علیه حرکت ملی آذربایجان منتشر میشوند ولی اغلب مقالات بسود آذربایجان در آنجا سانسور میشود!!!!!!!!!! چرا؟؟؟؟!!!! پاسخ آنها چیست؟؟؟؟؟؟ به بهانه آزادی بیان، به دشمنان استقلال طلب، اجازه چرت و پرت گویی میدهند ولی بساری از مقالات سودمند برای حرکت ملی آذربایجان و تجزیه ایران سانسور میشود!!!!!! آیا چواب منطقی دارند و یا با سکوت معنا دار، خود را رسوا خواهند کرد؟؟؟؟
آتابای همدانی از کشور جمهوری آذربایجان جنوبی بعلاوه شمالی                                    

 
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn