سناریوی تروریزه کردن آذربایجان جنوبی - جواد عباسی

در حالیکه منطقه به سوی جنگهای مذهبی گام بر میدارد و بازیگران منطقه ای سعی در بسط و گسترش نفوذ و تامین منافع دراز مدت خود هستند. پس از انزوای دراز مدت رژیم ایرانتهای پیدا و پنهان شوونیزم فارس در لباس امروزی آن به سرکردگی بیت رهبری در یک اقدامی هوشمندانه به مهندسی انتخابات پرداخته و تلاش جدیدی را برای برون رفت از انزوا و بحرانهای متعدد داخلی و خارجی شروع کرده اند.
از اهم این اقدامات نرمش و سازش با قدرتهای تاثیرگذار جهانی و به موازات آن دور زدن رقبای داخلی و سرکوب حرکتهای آزادیخواهانه ملل غیر فارس و در راس آنان حرکت ملی آذربایحان جنوبی را در سر میپرورانند که در این مقطع حساس تمام روشنفکران آذربایجان باید با تجزیه و تحلیل درست و آینده نگری با اتخاذ موضعی واحد در تمام جبهه های مبارزه در رژیم و با رژیم حضور فعال داشته باشند. رویای ادعای اراضی از سوی ارامنه قدیما واز سوی برخی گروههای منتسب به کردها جدیدا به صور مختلف وجود داشته است که این ادعای گروهی اندک با واقعیتهای تاریخی و موجود منطقه ای مطابقت نداشته بلکه حرکتی ناشی ار زیاده طلبی و تحلیل نادرست از شرایط موجودو در برخی موارد اقدامی در خصوص تامین منافع دولت مرکزی شوونیسم فارس آب به آسیاب رژیم ریخته است. سناریوی تغییر ترکیب جمعیتی در آذربایجان غربی و پروژه نا امن سازی مستقیما از سوی ارگانهای اداری و امنیتی رژیم ایران در حال اجراست . چرا که شوونیزم فارس به نیکی میداند اگر ملت آذبایجان سردمدار و رهبری حرکتهای آزادیبخش ملل غیر فارس را نداشته باشد تلاشهای سایر ملل غیر فارس به نتیجه نخواهد رسید و نیک میداند هویت طلبی در میان جوانان و آحاد ملت آذربایجان در حال ریشه دوانیدن است و با عنایت به ترکیب و پراکندگی جمعیتی در داخل مرزهای ایران کنونی و ژئوپولتیک منطقه ای و کشورهای همجوار بزرگترین نیروی ملی و منطقه ای ایست که توانائی نابودی تار و پود حاکمیت یک صد ساله آریاپرستی را داراست از این رو با حمایتهای پیدا و پنهان و در مواقعی با چشم پوشی از اقدامات خرابکارانه وخشونت آمیز در منطقه و از سوی دیگر تسهیل در روند مهاجرت کردها از سایر مناطق به شهرهای آذربایجان سعی در ایجاد توازن قوا وقطع ارتباط زمینی آذربایجان با دنیای ترک وتکمیل پروزه یکسان سازی قومی را دارند. در این راستا امید است روشنفکران شهروندان کرد ابعاد مختلف این مسئله را درک نمایند و بدانند رژیم ایران به هیچ وجه قصد به رسمیت شناختن حقوق ملی آنها نبوده و نیست وگرنه جز رنج و زحمت و سنگ اندازی در جریان بیداری ملی و آزادی ملت خود چیزی عایدشان نخواهد شد. تلاشهای اخیر در ایجاد نا امنی و تروریزه کردن آذربایجان حاصل درماندگی رژیم و مطمئنا با چراغ سبز اربابان مرکز نشین هدایت شده است که اقدامی مذبوحانه برای ایجاد رعب و وحشت و دستاویزی برای دستگیری و سرکوب فعالان حرکت ملی تضعیف و تشویش اذهان عمومی در توجه به مسائل ومشکلات مختلف سیاسی و اقتصادی و ملی و تحت الشعاع قرار دادن فاجعه خشکانیدن دریاچه ارومیه و در نهایت انتقام گیری از ملت آذربایحان است که با حضور دهها هزار نفری آنها در میادین مبارزه با شوونیزم فارس لرزه بر اندام تمام معرکه گردانان آریا گرا و پان ایرانیستها انداخته است.
لازم به ذکر است چالش اصلی و جدی رژیم در مقابله با حرکتهای هویت طلبانه ملل غیر فارس حرکت ملی آذرایحان حنوبی است که به رغم فتنه گریهای عوامل داخلی و خارجی در ایجاد تفرقه وجنگ روانی گستره بر علیه حرکت ملی و فعالان صادق آن کاری از پیش نبرده و در مجموع حرکت ملی موفقیتهای چشمگیری را به دست آورده است. هم اکنون حرکت ملی آذربایجان باید یک صدا و با اتحاد در اصول استراتزیک خود و با تجزیه وتحلیل تمامی جوانب دیپلماسی فعال را با مراجعه با سازمانهای بین المللی و حقوق بشری پیش بگیرد و در راستای ایفای حقوق ملت آذربایجان باقدرتهای تاثیر گذار منطقه ای و جهانی به همکاری و همیاری بپردازند. ثانیا به گروههای کرد مدعی اراضی ضمن به رسمیت شناختن حقوق ملی تمام ملل غیر فارس برای آخرین بار گوشزد نمایند و آنها را از جوانب و تبعات ناگوار این اقدامات و توطئه های رژیم ایران آگاه سازند. ثالثا در سطح حرکت ملی باید ضمن بالا بردن آگاهی عمومی و اقدامات پیشگیرانه در مقابله با زیاده خواهان و آگاهی دهی عمومی در خصوص سیاستهای تغییر بافت جمعیتی آذربایجان وتبعات آن به بسیج افکار عمومی در مقابل ترفندهای رژیم پرداخته وبا افشای نقشه هاو اهداف شیطانی شوونیزم فارس در خشکانیدن در یاچه ارومیه و تروریزه کردن منطقه آذربایجان اراده ملی را وارد صحنه آوردگاه با رژیم نمایند.
دهم ژانویه دو هزار و چهار ده- جواد عباسی
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn