بنیاد فرهنگ و هنر آزربایجان: فرصت یا تهدید؟- آراز پولاد اورگ

نظریه ی اسناد در روان شناسی یادگیری اشاره به این دارد که انسان ها در شکست و پیروزی های زندگی، این شکست یا پیروزی را به کدام عوامل نسبت می دهند؟ برخی به عوامل درونی (تلاش و ...) و برخی به عوامل بیرونی (شانس، قدرت های خارجی و...)، این نظریه بیان می کند که نسبت دادن به عوامل درونی و قابل تغییر لازمه ی موفقیت نخبگان می باشد. در این راستا، در برخی موارد نخبگان ما علت شکست را به دست های بسیار قدرتمند پشت پرده نسبت می دهند، دشمن را بزرگ نمایی و دارای تئوری های زیر بنایی می دانند که موجب انفعال حرکت می شود، در زمینه ی بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان نیز شاید خیلی ها فکر کنند که این یک تز جدید می باشد، این یک توطئه می باشد، این بنیاد دارای اهداف پنهانی می باشد، من نمی گویم هدف این بنیاد خدمت به آزربایجان است، به هر حال هر چه باشد، چیزی است خنثی و هدف آن بیشتر جنبه ی تبلیغاتی و حیثیتی دارد، لذا اکنون هر دو طیف پان فارس و هویت طلبان به این بنیاد از زاویه ی دید خود خواهد نگریست و هر کدام که خلاقیت و قدرت سازگاری و مانور داشته باشد، اهداف بنیاد را خواهد چید...لذا بر نخبگان واجب است، به دور از هرگونه پیش فرض، پیش داوری و بد بینی، در چارچوب قانون وارد این بنیاد شده وچهارچوب فکری و جهتی آن را هدایت کنند... وگرنه پان فارس در کمین نشسته و اگر اون طیف این بیناد را به دست گیرد، خواهیم گفت، بیناد توطئه بود (اسناد بیرونی) در حالی که نه، ضعف از ما بود (اسناد درونی).
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn