هارای هارای من تورکم . آذرخش

ازصدرمشروطیت تا به امروز بیش از یک قرن میگذرد . دراین پروسه تاریخی نژاد پرستان راسیست فارس بدون وقفه ودرهرفرصتی با انواع ترفندها به ملت ترک آذربایجان توهین نموده ویا مورد تحقیر قرارداده اند که تا به امروزنیز همچنان بطور دیوانه وار ادامه دارد.
جای جای تاریخ یکصد سال گذشت شاهد و گواه این لجام گسیخته گی جنون آمیز راسیستهای ریزو درشت فارس میباشد ، این بی اخلاقی نژاد پرستانه ، بخصوص در دوران 36 ساله رژیم نکبت بار ولایت فقیهی نه اینکه کاهشی نیافته ، بلکه به مراتب بطورچشم گیری افزایش یافته است .
مادر اینجا به نمونه های آشکار و بارز دشمنیهای راسیستهای فارس با ملت ترک آذربایجان، بطور مختصر اشاره مینمائیم ، تا برای نسل جوان ملت آذربایجان نمونه ائی تاریخی باشد .
یکم ـ رذالت کاریکاتور روزی نامه ایران که سخنگوی رسمی وزارت اطلاعات و رژیم ولایت فقیه میباشد را در اوّل خرداد 1385 همه گان بیاد دارند که چگونه رژیم  اهانتی وقیحانه به ملت ترک نمود که بلا فاصله با اعتراض و قیام شجاعانه وملیونی ملت آذربایجان با شعار" هارای هارای من توُرکم" رژیم جواب اهانت را دریافت نمود  بطوریکه خامنه ای حیله گربا ترس و دست پاچه گی تحت محافظت شدید پاسداران به آذربایجان آمدۀ و بانیرنگ و دروغ خود را (ترک نامید!!) ولی با پوزخند ملت آذربایجان مواجه شد .
دوّم ـ درصورتی که این روباه حیله گراساسن فارس میباشد و دراین خصوص شواهد و اسناد انکار ناپذیروجود دارد . ولی خود را ترک نامیدن خامنه ای نیز به خودی خود توهین به ملت ترک میباشد . خامنه ای با روباه صفتی آمد ، با رذالت به کاخ فرعونیش در تهران برگشت .
سوّم ـ رژیم راسیست تهران کارخانه های صنعتی موجود درآذربایجان را بطور موذیانه و هدفمندانه به شهرهای فارس نشین منتقل نمود تا هرچه بیشترموجبات فقر و بیکاری را در آذربایجان گسترش دهد .      
چهارم ـ رژیم بطورآگاهانه و عمداَ از سالها قبل زمینه خشکاندن دریاچه اورمییۀ را فراهم نموده بود ، وازعاقبت اعمال زشت و دشمنانه خود آگاه بود . تا با خشکاندن نگین بلورین آذربیجان زمینه خشک شدن باغات و ازبین رفتن کشاورزی در آذربایجان را عملی سازد و ازسوی دیگر موجبات کوچیدن اهالی به شهرهای فارس نشین را فراهم نماید ، تا برای چند صباحی ازاعتراضات حق طلبانه ملت آذربایجان ازجملۀ آموزش کودکان و نوجوانان آذربایجانی به زبان مادریشان جلو گیری نماید که این تنها یکی از حقوق قانونی و طبیعی ملت ترک آذربایجان میباشد  .    
پنجم ـ بی اعتنائی دشمنانه درمورد زلزله سنگین قاراداغ ـ أهرـ ورزقان و رها کردن اهالی بی پناه درمیان برف وبوران شدید منطقه سرد سیر و همچنین جلوگیری جنون آمیزاز کمکهای بشردوستانه اهالی و بازداشت انسانهای خیرخواهی که به کمک اهالی میامداند ، به جرم کمک به زلزله زده گان .
ششم ـ غارت شبانه روزی معادن طلا ، مس ، سنگهای قیمتی ، سنگهای مرمرممتاز آذربایجان ، آثارباستانی چندین هزارساله که گنجینه ملی ملت ترک آذربایجان میباشد و انتقال آنها به تهران و یا صدوربه خارج ازکشور و فروش آنها .
هفنم ـ دشمنی دیوانه وار و بی شرمانه با فعالین ملی ، مدنی آذربایجانی ، دستگیری و زندانی کردن آنها ، شکنجه نمودن و کینه توزانه محکوم نمودن فرزندان ملت آذربایجان به حبس های طولانی که تنها جرمشان درخواست عملی شدن مواد قانون اساسی خود رژیم بوده و میباشد .
هشتم ـ دشمنی لجام گسیخته رژیم با هر آنچه که نام ملت ترک آذربایجان را دردنیا انعکاس میدهد ، از جمله نام تیم فوتبال تراختورسازی که محبوب ملت آذربایجان و نسل جوان میباشد و ما آخرین نمونه این دشمنی سازمان یافته را در25 اردیبهشت ماه به هنگام بازی تراختورسازی ـ سپاهان همراه با همه ملت های دنیا به روشنی مشاهده نموده و ورزش دوستان دنیا نفرت خود را نثار وحشی گری رژیم نموداند.
برشمردن ددمنشی های رژیم آخوندیدردشمنی با ملت آذربایجان بسیاراست که در این مختصر نمیگنجد ، امروزهمه ملت های ساکن درکشوری بنام « ایران » و ملل دنیا ازجنایتها و حیلۀ گریهای رژیم اسلام ناب محمدی به خوبی آگاه میباشند.
کافی ایست که آخوندهای ریزو درشت و همه جنایتکاران بدانند  " شیشه را گر بشکنی تیزتر خواهد شد " که درواقع چنین شده است .
                   آذرخش ـ اوّل خرداد 1394 
                           
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn