واله زمانی، یکی از خویشاوندان شاهرخ زمانی بازداشت شد

آذوح: واله زمانی فعال کارگری و از خویشاوندان شاهرخ زمانی، شب گذشته توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.
ساعت 11 دیشب در حالی که واله زمانی قصد رساندن پنج نفر از فعالین کارگری را به منازلشان داشت بین راه نیروهای امنیتی به بهانه رویت مدارک ماشین سد راه آنان شدند و سپس با رسیدن سه ماشین از نیروهای انتظامی به محل، همانجا در خیابان همه آنان را مورد بازجوئی در مورد علت حضورشان در منزل واله زمانی قرار دادند و پس از نیم ساعت بازجوئی و صحبت در خیابان راه را برای ادامه مسیر آنان باز کردند.
بنا بر گزارشهای رسیده، مامورین امنیتی پس از بازگشت واله زمانی به سمت منزلش بار دیگر سر راه وی را گرفته و او را بازداشت کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری واله زمانی خبری در دست نیست.
واله زمانی پسر عمو و پسر خاله شاهرخ زمانی است که به لحاظ عاطفی وابستگی خاصی به شاهرخ داشت و ۵ فعال کارگری دیشب به عیادت وی و خانواه اش رفته بودند.
شاهرخ زمانی، فعال کارگری ترک بود اخیرا به طور مشکوک و در کمال بهت و حیرت و ناباوری همگان در زندان گوهر دشت چشم از جهان فرو بست.
آذوح
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn