آسیب شناسی حرکت مللی درخارج- ستار اسلامی

         به اعتبار کارهای بسیار مفیدی که( فعالان) حرکت مللی در خارج از کشور انجام داده است , هر کدام سزاوارتشویق و ارزش گذاریست که مختصر اشاره به آنها درعرصه های تبلغ و تشریح مشکلات موجود در آذربایجان , روشنگری وتاکید ازفاجعۀ پیش روی محیط زیستی در این خطه , شناساندن جنبش مللی آذربایجانیهای ایران در خارج, ایجاده  شبکه های وسیع مستقل مطبوعاتی, تلاش برای ایجاده تشکیلات های سیاسی, مدنی و برگذاری کنفرانس های چند صد نفری به حق زبان گویای آذربایجانی ها در خارج بوده وبه همین جهت یاد آوری مجدد این نقاط بسیار مهم که لایق تحسین می باشند لازم و ضروریست .                                                                                                             
  درکنار این همه کارهای مؤثر خوب که حاصل زحمات آذربایجانیهای فداکارو با هوش بوده, نقط ضعف های نیز به چشم میخورد که دشمنان آذربایجان با متمسک شدن به آنها در ایجاد تفرقه بین آذربایجانی ها تا حدودی موفق بوده است.                                                                                                         
برای توضیح این ضعف ها بلکه برای رفع آن ها ! اشاره به یک تقسیم بندی فردی و گروهی که حاوی مشخصات شخصییتی و جایگاه فکری , خواست های سیاسی آنان در حرکت مللی  می باشد کاملا به جاست.                                                                                                           
1ـ گروه اول :                                                       
که از افراد کم تجروبه واحساساتی تشکیل شده اند, این افراد با سنهای مختلف شروع به کارهای بسیار بزرگ و دادن شعارهای غیر منطقی از انجام کارهای مفید کوچک برای آذربایجان عاجز مانده اند , با در نظر گرفتن کارهای ناشیانه و ناموفق این افراد, با کسب تجروبه در آینده برای حرکت مللی افراد بسیار مفیدی خواهند بود, یکی از صفات مشخصۀ این افراد در این است که هر زمان در همه جا آمادۀ فداکاری و رسک برای آذربایجان هستند.                                                                                                                                                                                                                 2ـ گروه دوم:                                                      
این گروه از افرادی تشکیل می شوند که در زیر ماشین های یک سانسازی( آسمیلاسیون) تخریب شده  و در جهت یابی درست خود دچار ضعف اند,این گروه هنوز به گذشتۀ خود آگاه نبوده ودر صدد احیای خرابیها امروزی خود نیستند, این افراد زود رنج ,عصبانی وشدیدأ اغده ای بوده و هرگز تحمل فکر رقیب آذربایجانی خود را ندارند, آگاهی این گروه از اینکه چه با آنان رفته است معالجۀ خوبی برای خود آنها و نتیجۀ نیک برای حرکت مللی ارمغان خواهد آورد.                                                                            
3ـ گروه سوم:
این گروه از افراد خود بزرگ بین وایدالیستهای رویای تشکیل شده است که خود را رهبر بلا منازع  حرکت مللی می دانند , این فکر مریض گونه  در این اشخاص چنان ریشه در اعماق فانتازیشان دوانده است که راه برون رفت از این بحران شخصیتی را در این اشخاص غیر ممکن ساخته است. باید گفت این افراد کم کار ولی پر مدعا هستند, متاسفانه این افراد ثبات فکری ندارند, تنها نقط ثبات فکری این ها رهبریت بلا منازع خودشان در حرکت مللی می باشد. شرط در کارهای جمعی این آقایان رهبر,صدر نشینی بی قید شرط آنان در آن جمع می باشد, اگر روزی بفرض مثال انتخاباتی در جمعی با وجود این آقایان پیش آمد اگر این آقایان رهبر انتخاب نشدند حتما آن جمع را بهم خواهند زد,از اینکه این انتخابات به نفع حرکت مللیست و یا به سودملت آذربایجان هست یا نه ؟ برای این آقایان رهبر هیچ اهمییتی ندار د اینها دراین  مسأله انعطافشان به اندارۀ صفر است. حالا شما نتیجۀ داستان را ازاین نقطۀ مهم بخوانید.                                                                                             
                              
4ـ گروه چهارم:                                                     
در اصل این گروه به حرکت مللی تعلق دارد و جزء لاینفک آن می باشد, دریغا باید خاطرنشان ساخت  که کارهای این افراد به ضرر حرکت مللی بوده است , بیشترین این افراد از چپ ها و کمونیست های خارجی نشین از آذربایجان جنوبی بوده وهستند, کار این گروه از اشتباهات سه گروه نام بردۀ بالا استفاده کرده حرکت مللی را می کوبند. باید گفت تلاش حداقل ده سال اخیر این آقایان این بوده است که از چهرۀ صلح جو فعالان مللی و مدافعان حقوق بشر,طرفداران محیط زیست آذربایجان یک چهرۀ افراطی فاشستی نشان داد تا برای تخته کردن آنان زمینه سازی کنند, متأسفانه این گروه از تجروبۀ چپهای مللت های دیگر بی نصیبند.
هنوز در تفکر شصت سال گذشته خود غوطه می خورند. باید خاطر نشان ساخت که تجروبۀ ده سال اخیر نشان داده است, هیچ تغیرمثبتی در افکار این گروه نسبت به حرکت مللی به وجود نیامده است.                                                                                                  عمق فاجعه در این جاست اعمال چپ های مللت های رقیب مللت ما نمونۀ سرمشق برای این ها نبود و نیست,اگر چه سالهاست در اروپا زندگی می کنند ولی از رفتار چپ های اروپای هیچ نقطه مثبتی در برابر منافع مللت شان  یاد نگرفته اند.  شوربختانه باید گفت اینها با حامیان( لوبیچیست های) مللت های دیگر بر علیه  حرکت مللی همکاری نا آگاهانه دارند و لازیم به یاد آوریست نا خواسته کارهای اینها در سوق سوی حکومت ایران بوده و از آن طرف هدایت میشود. دریغا ! تمامی اعمال این گروه بنام دلسوزی به مللت آذربایجان انجام می پذیرد ومقصد ازاین کارهای نیک بدین شیوه این آقایان , راهنماي و هدایت راه گم کرده های افراطی مللی در حرکت مدنی آذربایجان بوده , تنبیه شدید آنان و نجات آذربایجان.                                                                   
5ـ گروه پنجم:                                                     
این گروه از افراد باسواد و با هوش ولی خیلی محتاط تشکیل شده است, این گروه در عمل نیمه فعالند, توجیح کم کاری و یا کار کم تشکیلاتی این افراد از دیدگاه اینها ناشی می شود. این گروه با بزرگ کردن کارهای اشتباه گروه های فوق به دنیای انفعال پناه برده اند, این افراد از خطای دیگران برای خود سند حق بجانبی کسب کرده,و یا به عبارت دیگرخود را تمیز و بی گناه در اصل عاری از اشتباه می دانند. جواب ده نبودن خود را بدین طریق توجیح می کنند.  امما این آقایان فاقد قضاوت منصفانه از حرکت مللی بوده و هستند. اینها پویندگی حرکت مللی با استراتژیک صلح برای منطقه و رشد اقتصادی برای همۀ ملل , دفاع از حقوق بشر, میل به همزیستی مصالمت آمیز که خود این نقط  بسیارمهم, در مبارزات ملل همسایه ما دیدنش ممکن نیست را در نظر نمی گیرند. منفی نگری و استناد به اشتباهات دیگران, گوش زد کردن عدم امنییت در تشکیلاتها تنها تمامی کار نیست. برای رفع این نقصانها, نظارگری از بیرون کافی نبوده, تکرار تنقیدها هم دردی را دوا نخواهد کرد .                                                                                                   
باید گفت غیر فعال بودن اغراق آمیز این افراد باهوش دو ضرر را نصیب حرکت مللی کرده است.
 1ـ نبودن خود همچنین افراد عاقل در حرکت مللی یک ضایعۀ بزرگیست.                                     
2ـ نبودن این افراد در تشکیلات های خارج از کشور موجب همکاری  بسیارضعف در این تشکیلاتها و در بین کادرهای آنها شده است .                                                                                                               
 6ـ گروه ششم :                                                         
از افرادی تشکیل می شوند که محل فعالیت خود را هنوز درست تشخیص نه داده اند آنها هنوز هم نمی دانند  "هارای هارای من ترکم" مصرف داخلی داشته است, یعنی این را آنجا بکار می برند که هوییت یک انسان یک گروه یک مللت انکار می شود.                                                                                                                     
یا علامت بوز قورت(که یک علامت  سمبولیک مقاومت می باشد) در داخل فعالان مللی در برابر ماشین سرکوب  یعنی در آنجاي که به هر فعالییت صلح آمیز به هر خواستۀ انسانی اولیه جواب گلولۀ است بکار می برند, متأسفانه این افراد در خارج به جای فعالییت دپلوماسی افشاگری وطرح و برنامه برای دیاسپورا در خارج با همچنین کارهای سطح پايین مشغولند.                                                                              
                                                          7ـ گروه هفتم :                                                   
وامما کلمۀ مانقورت مصطلح  در ادبیات حرکت مللی یک برداشت عمومیست, این کلمه را به آذربایجانیهای که در بر خورد با منافع مللی آذربایجان بدتر از بیگانگان عمل می کنند گفته می شود . این ها آن شوستشو شده مغزها هستند که حتی بطور عادی هم نمی توانند فکر کنند, اینها برای تمامی مللتها حقوق قایلند علا آذربایجانیها , به همۀ ملل حق زبان حق تایین سرنوشت قایلند علا آذربایجانیها, اینها خیلی مسسر, انادگر و مریض گونه عمل می کنند با سلطنت طلبان و مللی مذهبیهای با فارسهای کونزروآتیو , در مجموع با فارس گرایان همکاری جانانه دارند.
نا گفته نماند این کلمۀ مانقورت را اولین بار چنگیز آیتماتف در رومانهای قرقزی خود بکار برده است.                    
   
در این جا بطور واضح لازم به ذکر است که با در نظر گرفتن این ضعفها ی موجود در شاخۀ خارجی حرکت مللی و عمل کرد مزمن  این رفتارها به ما اجازۀ  تکرار مجدد آنها را به مقصد از بین بردن همیین ضعفها, خیلی بجا و لازم می نماید.
از اینکه هنوز هم هیچ تلاشی جددی برای رفع این معظل از طرف این آقایان انجام نه شده و نمی شود خیلی تعجب آور است . نا آگاهی از عوارض این اعمال مخرب که ناشی از رفتارهای سیاسی و اجتماعی این افراد می باشد زیان ها را نصیب حرکت مللی کرده و می کند.
  متاسفانه تا کنون هیچ اقدام اصلاحی از طرف آنها صورت نه گرفته و نمی گیرد, آگاه نبودن به این نقطۀ مهم  شرایط فعلی را بسیار نگران کننده کرده است, نتیجه علنی آن در یک کلام, خارج جواب فداکاریهای داخل را نمی تواند بدهد.
وامما تصییح این اشتباهات و این ضعفها سبب بر گشت صلح و آشتی مللی در میان فعالان حرکت مللی بوده, در عین حال ضمینه ساز اندیشه و گفتمان  بین احزاب وگروه هاوشخصییتها خواهد شد. یعنی عدم اعتماد تبدیل به باورها، سوء ظن ها وبد بینی ها تبدیل به همبستگی و همدردی خواهد شد.                                   
راه حل احتمالی:                                     
 1ـ تلاش همه جانبه و همگانی برای بوجود آوردن پارلمان در تبعید آذربایجان جنوبی جهت ایجاد گروهای کار,ایجا د روابط عملی جهت تعویض تجروبیات سیاسی , تاثیر گذاری مثبت کادرهای به یک دیگر, جدد و جهت برای پر کردن خلاء موجود با کارهای دپلوماسی یعنی کار دیاسپورا برای آذربایچان جنوبی.                               
2ـ ایجاد سازمان مالی(فوند) به هدف کمک مالی  برای زندانیان , به خانوادۀ آنها و آسیب دیدگان حرکت مللی در داخل,
ایجاد روابط عاطفی و بالا بردن حس هم دردی درمیان نیروهای خارج ,سهیم  کردن آنها در ضرر و  زیان مادی و معنوی حاصل از فعالیت ها در داخل,
  ترویج و تشویق همبستگی بین نیروهای فعال و تشکیلات های جواب ده در خارج .                     
که همۀ این ها باعث فراهم شدن شرایط مطلوب به کارهای عملی ,  نزدیکی افراد و گروها با یکدیگر شده,    
ودر عین حال کمک مالی  صرف فعالییت های ادبی و مدنی در داخل می شود .                                    
در نهایت این تقسیم بندی هیچ اعتبار علمی ندارد, بلکه از تجروبیات تلخ شخصی  خود طی فعالییتهای بیست سال اخیر در خارج بوده است .                                                                          
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn