آذربایجان نلر گئچیر باشيًندان؟- ائلدار گونئیلی

۱
آذربایجان نلر گئچیر باشيًندان؟
توُرپاقلاريًن بوُلونور آرشيًنيًنان
بوُرچاليًیا آد وئریرلر گورجیستان
        آستارا، انزلی آدلانيًر گیلان
        قوروه، بیجار- يًن سوُیلنیر کوردیستان.

۲
قاراباغيًن چيًخمایيًب ایشقالدان
داشناک ائرمنییه وئریرلر ایسکان
ایشقالچيًلار دئییرلر ائرمنیستان       
        آغدام ایله خوُجاليً اوُلوب ویران
        مینلر له اینسانيًن اوُلوب سرگردان.
۳
ساغ-سوُلدان ال قوُیوبلار توُرپاقلاران
جنوبدا[1] بوُلور آديًن قوُیور اوستان
توُرپاقيًن آدلانماسيًن آذربایجان
        حاردا قاليًب قئیرتلی اوُغلانلاريًن
        سنه یاد کوُر باخيًر آذربایجان.
۴
قزوین ایله زنگانيًن آیيًريًبلار
اردبیلی ده بیر اوستان قوروبلار
همدانيً داحا فارسلاشديًريًبلار
        توُرپاقلاريًن پارام- پارچالایيًبلار
        آذربایجان آديًنيً قالديًريًبلار.
۵
قالمایيًب قئیرتیمیزی بوروبلار[2]
وطنین آديًنيً ایران قوُیوبلار
فارس دیلینی آغيًزلارا ساليًبلار
        ایران آديً ایله فارسلاشديًريًبلار
        کوُکو کسیلنلر مانقورتلاشيًرلار

 

۶
اوشاقلاريًن اوُخویوب فارسلاشيًرلار
کندی کولتوروندن اوزاقلاشيًرلار
بیگانه[3] کولتورده فوُرمالاشيًرلار
        اوُزلرینی ایرانليً تانيًیيًرلار
        آذربایجانا بیگانه باخيًرلار.
۷
بوتون آيًیلمیزه خوُر باخيًرلار
میللی منلیییمیزیده دانيًرلار
اورییمیزی قانلا دوُلدورورلار
        بونلار[4] حانکی اثیرده یاشایيًرلار
        نییه باشقالاريًنيً[5] آلچالديًرلار.
        آذربایجان نلر گئچیر باشيًندان؟

 

ائلدار گونئیلی  ۲ آبان ۱۳۹۳

 [1]  جنوبی آذربایجاندا

[2]  فارس راسیزمی

[3]  فارس

[4]  راسیستی فارس حاکیمییتی

[5]  قئر فارس میلت لری

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn