بالتاجی آرازيًن زیروه لره چيًخان سسی

اوشا قليًقدان بویودون وطن دردییله
وطنیمیمیزی قورتارماق هاواسییله
یاشاديًن خالقيًن دویونن اورییله
   سن دوغولدون میللتینه خدمت اده سن
   الی دوُلی سون منزیلیوه ساريً گئدسن
2
مکتبی باشلاديًن باشقا دیل ایله
آنا دیلینی اونوتماق شرطی ایله
اوُیرنمدین اوُز آنا لای لای سسی ایله
    دیلیمیزی یاساق ائدنلره آر اوسون
    اوُنلاريًن پئشینده گئدنلر خار اوُلسون
3
مکتبده فارس دیلینی اوُرنمک ایستمه دین
تر آغاخیلا، کوتکله زور آلتيًنا گتمه دین
ندن لرین آراشديًريًب آختارماغا باشلاديًن
     فارس دیلینی اوُیرندین، فارسجا فارسلاريً* ایفشا ائدسن
     فارس شووُنیزمین نه ائتدیگینی خالقيًنا گوُسترسن
*- (فارس شووُنیزمیندن صحبت گئدیر)
مکتبده اوُخوتدولارفارسلارا* چوماق اوُلاسان
فارسلاريًن پیلانلاريًن چیزمیه قول اوُلاسان
خالقيًنيً سنده آسیمیلشدیریب قویروق اوُلاسان
     سن باجاريًب معمار اوُلدون دوُغما یوردونا
     وطنین، خالقيًن آزاد اوُلوب قورتولماسيًنا
     *- (فارس شووُنیزمیندن صحبت گئدیر)
5
عوُمور قيًسسا ایدی، اللی سگگیزده جانيًنيً آلديً
سن گئتدین آديًن یوردون آذربایجانا قالديً
اثرلرین کیتابلاشيًب خالقيًميًزا قالديً
     بوگون آديًن چيًخيًر آذربایجاندا زیرولره
     آذربایجان فخر ائدیر سنین کیمی ایگیدلره
6
وطنین احتییاجيً وار سنین کیمی ایگیدلره
یازيًلاريًن، کیتابلاريًن یایيًب یئتیرسین میللتیوه
میللتین اوُخویوب باجارسيًن دردلرینی چوُزمیه
     خاقيًميًزيًن میللی شوورو دیرچکلشمکده دیر
     سنین گوُستردیین دوشونجه گرچکلشمکده دیر
7  
سن بئجردین بوتوُ آذربایجان* ایدئیاسيًن
آشيًلاديًن خالقيًميًزا اوُزگورلویون** هاواسيًن
قوُشدون، یاراتديًن بویُلجه خالقيًميًز آنلاسيًن
     اوُ تای ایله  بو تای واحید بیر جان ديًر
       آديً اوُدلار یوردو آذربایجان ديًر
    *- (شاعیرین یازديًغيً اوُتای، بوتای وطن دیر آدليً کیتاب)
 **-  استیقلال، آزادليًق
8   
قاراباغيًن ایشقاليًنی گتیردین گونده مه
بیر میلیوندان چوخ قوُچاغيً یاشایيًر سورگونده
باشچيًلاريًميًز یئییب-ایچیب یاتيرً ایلنجه ده
     یازديًن، یاراتديًن خالقيًن اوُخویوب آنلایاجاق
     تربیزایله قاراباغيًميًزيً کیم قورتاراخاق؟*
     *- (شاعیرین یازديًغيً کیتابيًن آديً)
9  
اویقارلاش آدلی کیتابينً چيًخديً ايًشيًق اوزونه
حاق نه دیر، حاقليً کیم دیر سوُیلدین میللتیوه
بو فیردوسوچولار* نه گتیریب وطنیمیزه؟
     اینسانلاريً چاغداش، مدنی اولُماغا چاغيًرديًن
     اوُزحاقلاريًنيً تایيًیب، قوُروماغا چاغيًرديًن
*- عيًرقيًچيً، نژادپرست   
10
سن بیزه اوُرنک اوُلوب یول گوُستردین میللتیوه
دردلریمیزین سبب لرین گوُستردین چوُزمه یه
سن گئتدین ایگیت لریمیز چيًخماليًديً بو دوزلره
     آنالار بالتاجيً آراز کیمی ایگیت لر دوُغماليًديًر
     یوردوموزو، خالقيًميًزيً بو دورمدان قورتارماليًديًر
11
مکتبی بیتیردین معمار اوُلاسان
وطنینده ائو تیکمده اوستاد اوُلاسان
اوُخودون، یازديًن وطنین قورتاراسان
     آذربایجانيً قورتارماغا سندن بیزه اوچ اثر قالديً
     کیملر قورتولوشا اینانيًب آديًويً خالقيًميًزا یایديً؟
http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/  
ائلدار گونئیلی

23.01.2014
********************************

 

 
آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

1

گونئیینده اورمو گوُلون سوسوزلاديًرلار

آنا وطنین قورودوب دوزلاشديًريًرلار

خلاقيًن اوین- ائشییین الیندن اليًرلار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

2

خالقيًميًزيً ایشسیزلیکدن یوردونو ساتديًريًرلار

ایش اوچون فارسیستانا سيًغاديًب وطنیندن آیيًريًرلار

کوردلری یئرلشدیریب شیمالی کوردیستان یاراديًرلار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

3

بیلیکسیزلیکدن خالقيًميزً فارس کولتورونده اریییرلر

خالقيًميز یوخلایيًب اوُیانماق ایستمه ییرلر

سببلرینی دوشونمه ین، کوک لریندن کسیلیرلر

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

4

مکتبده اوشاقلاريًن آسیمیلشدیریرلر

اوُنلاری اوُزگه دیلییله گلیشدیریرلر

وارليًغيًميًزيً یئر اوزوندن سیلیرلر

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

 

5  *- گلیشمه

داغلارین، چایلاريًن، آتالاريًن و آنالاريًن

آدلاريًن دییشیب فارسجا آدلانديًريًرلار

آديًنا تمدون* دئییب بیزلری آلچاديًرلار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

6

نوُوروز بایراميًندا فارس دیلیلری تبریک ائدیرلر*

باشقا خالقيًلاريً زیر- زیبیل* سایيًب کیملییین سیلیرلر

بیزیمکیلره آر اولسون فارسلارا قویروق اولماق ایستییرلر

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

  *- ایران پرئزیدنت لریندن صحبت گئدیر

**- خس و خاشاک (پرئزیدنت احمدی نژاديًن دئییشی)

 

7

گلجکده* فارس دیلینی گلیشدیرمکایستییرلر

باشقا دیللری ایران خریته سینده ن سیلمک ایستییرلر

(ایسرائیل دولتینیده دونیا خریته سینده ن سیلمک ایستییرلر)

نه یازيًق بیزلره فارسجا نيً لهجه سیز اویرنمک ایستییرلر

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

*- 20 ایلیک دولت پروقرامی  *- چشم انداز 20 ساله دولت

 

8

بیزیم وئرگیلریله افغانا، تاجیکه  TV آچيًرلار

فارس دیلینی تبلیغ ائتمگه ایمکان یاراديًرلار

باشقا دیل لری یاساقلایيًب، اینسان حاقلاريًندان دانيًشيًرلار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

9

توُرپاقلاريًميًزيً بوُلوب یادلارا وئریرلر

ایشسیزلیکدن خالقيًميًزيً سورگون ادیرلر

سورگونده باشقا کولتورله مانقورت ائدیرلر

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

10

فابریکالاريًن آذربایجاندا کاپاديًرلار

یئرآلتيً ثروتین فارسیستانا داشيًیيًرلار

فارسیستاندا یئرلشدیریب یاراديًرلار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

11

آیديًنلاريًن آسیمیلشیب مانقورت لاشيًب لار

اوشاقلاریله فارسجا دانيًشيًب، یازيًشيًرلار

نه یازيًقلار اولسون کوکلریندن آیريًليًرلار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

12

توُی، دویونلرینده فارس ماهنيًسيًیلا حاللانيًرلار

گوُره سن نه اوچون فارسلاریلا یاخيًنلاشيًرلار

البته کی کوکوندن آیريًلانلار ساتقيًنلاشيًرلار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

13

نییه عيًرقيًچيً فیردوسوچولار بیزه ترس یاناشيًرلار؟

اوُلمایا عيًرقيًچي اوُلدوقلاريًنيً باشقالاريًندا آرایيًرلار؟

اینسان حاقلاريًن پوُزوب، اوُزلرینی حاقلي سایيًرلار

بئلده ایش اولار؟ اوز دئیر دللک قایيًشيً

بونلارا نه دئسن، گرچک یاراشيًرلار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

14

عيًرقيًچيً فیردوُسوچولار 2500 اوُنجه دن سوُیله ییرلر

21- جی اثیرده عینی ایمئریا  قورماق ایستییرلر

اوتانمایيًب اوُزلرینی چاغداش اینسان گوُستریرلر

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

15

عيًرقيًچيً فیردوُسوچولار بیلمه لیدیرلر

بئیینلرین گئریده ن سیلمه لیدیرلر

چاغداش اینسان حاقلاريًن گورُمه لیدیرلر

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

16

 2500  ایل اوُنجده تاریخ یارادديًلار

فیروتئشلرین بورنون کسیب آسديًلار

بیستون داشلاريًندا بو ایشلرین* یازديًلار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

*- جنایت لرین

 

17

عيًرقيًچيً فیردوُسوچولار جینایت لرینه  فخر ائدیرلر

انوشیروان، کوروش کیمی جینایت ائدنلر

بوگون عادیل آدلانيًب کبیرده دئییرلر

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

18

گئچمیش  1200  ایل تورک تاریخین آديًن سیلیرلر

فارس تاریخی آدلانديًريًب میلتینه یئم وئریرلر

اینگیلیس گوجو ایله داماد اوُلوب بیزلره حوُکوم ائدیرلر

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

19

تاریخیمیزده توُمریس کیمی جنگ آورلرین وار

قاتیل کوروش لارا  اوُز قانيًنيً یئدیدن لرین وار

آیاق اوسته دورماقا  بوُیوک خالقيًن وار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

20

سنین تاریخینده بوُیوک ضییاليًلاريًن وار

بالتاجيً آراز کیمی ایستیقلالچيً شاعیرلرین وار

وطنین قورتولوشونا یازميًش  3 - جیلت ده اثرین وار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

21

"آذربایجان حامیله دیر ایستیقلال"ا

"اویقارلاش" ایله  "اوتای بوتای وطن دیر" کیتابلار

آذربایجان اوُلاديًنا قالميًشديًر شاعیردن یادیگار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

22

سنین  40  میلیون ایگید قوچاغيًن وار

میللی شعور و ایستیقلال اوچون یازيلًميًش اثرین وار

بونلاريً تئوریزه ائدن بالتاجيً آراز کیمی معماريًن وار

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

23

" آذربایجان حامیله دیر ایستیقلالا" !*

آديًندان بللی دیر نه لازيًمدیر آذربایجانا؟

رذالت دن قورتولسون یئتیشسین کاما

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

*- شاعیرین یازديًغيً آدليً کیتاب

 

24

"اویقارلاشيً" اوُخویان یئتیشر بو گونکی چاغا

اوُیره نر اوُز آیاغيً اوستونده دورماغا

 قورتارار تحقیردن آنا باجيًسيًنيً آذربایجاندا

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

25

"اوُتای بوتای وطن دیر"، آديًندان بللیدیر

پارام- پارچا اولموش بیر خالقيًن، وطنین دردیدیر

بو  اوچ اثرین معماری بالتاجی آراز شاعیردیر

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

26

بیز بوگون میللی شوورا سیلاحلانماليًیيًق

تاپتالانميًش حاقلاريميًزی ظلايًمدان آلماليًیيًق

اوُز آیاغيًميًز اوستونده  دورماغا لاییق اینسانلاريًق

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

27

میللی شعورا سیلاحلانماق اوچون

حاقلاريًميًزيً تانيًیيًب آلماق اوچون

بالتاجی آراز شاعیری تانيًماليًیيًق

وطنیمیزی، خالقيًميًزيً اسارت دن قورتارماليًیيًق

آذربایجان ایگیدی نه یاتیبسان آیاغا دور

 

http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/

 

ائلدار گونئیلی


  16.01.2014

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn