در حاشیه مصاحبه فعالین ملی با بی بی سی- قافلان یورد

شرکت دو فعال ازربایجانی در برنامه بی بی سی در موضوع گسترش هویت طلبی و تبیین اهداف حرکت ملی ازربایجان بسیار با اهمیت بود .هردوی این عزیزان خانم دکتر سیمین صبری و آقای صالح کامرانی به سهم خود تلاش نمودند تا حقانیت و مظلومیت ملت آزربایجان جنوبی را بیان نمایند و درباره استراتژی مورد نظر خود و همفکرانشان جهت رهایی ملت ازربایجان سخن بگویند.
مجری بی بی سی پرسید که شما با خودتان اختلاف دارید یکی به فدرالیسم و دیگری به استقلال. و سعی نمود این دو فعال آزربایجانی را رو در روی هم قرار دهد.
واقعیت این است که هردوی این جریانات فکری از یک ریشه اند و یک خاستگاه دارند ،درد هر  و متاثر از آلام و رنجها و مصایب یک ملت اسیر است ملتی که در این عصر و زمانه از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند.
هردوی این جریانات به آزربایجان تعلق دارند  و در زیر بیرق آزربایجان فعالیت میکنند.این که اختلاف نظر یا تفاوت تاکتیکی داشته باشند اصلا چیز عجیبی نیست بلکه ماهیت یک حرکت دموکراتیک اینگونه است بطوری که فضا برای تمامی افکار و ایده ها باز است.این مساله سبب قوام و دوام و رشد و بالندگی حرکت ملی میشود تضارب افکار و اندیشه ها بوجود میاید و راههای جدید پیدا میشود.این افکار و اندیشه ها ، تاکتیکها و استراتژیها در معرض قضاوت مردم قرار میگیرد و بر اساس اصول دموکراتیک مورد انتخاب قرار میگیرند.
استقلال طلبی معتقد است با توجه به چندین تجربه تاریخی که ملت ازربایجان تلاش خود را جهت نجات ایران و گسترش دموکراسی سراسری بکار برد و نهایتا شکست خورد و ثمرات این مجاهدتها توسط قوم فارس دزدیده شد دیگر نباید در این جهت سرمایه گذاری کرد و ملت ازربایجان را به مسلخ باتلاق ایرانگرایی هدایت کرد.
از طرف دیگر جریان فدرال طلب معتقد است که این تجربیات تلخ تاریخی متعلق به قرن گذشته است و قابل تعمیم به این زمان نیست و فدرالیسم نسخه مناسب و کم دردسری برای احقاق حقوق ملی ازربایجان میباشد.
صرف نظر از اینکه تحلیل کدام جریان به  واقعیت نزدیکتر است و کدام جریان میتواند ملت ما را به سرمنزل مقصود برساند و یا اینکه میزان مطلوبیت و طرفداری کدام یک در جامعه ازربایجان بیشتر است باید به نکات زیر توجه نمود:
این دو جریان به هیچ وجه در برابر هم نیستند بلکه در کنار هم به عنوان دو تاکتیک مهم میباشند مانند یک روح در دو بدن ، روح آزربایجان.
فدرالیسم آزربایجانی با فدرالگری ایرانی هیچ قرابتی ندارد اولی به دنبال راهی است تا ملت آزربایجان را به آزادی سوق دهد و این راه را مناسب میداند و یک مرحله ضروری جهت کسب استقلال میبیند اما دومی فدرالیسم را راهی جهت ادامه استثمار ملت ازربایجان میبیند تا با این حیله چند صباحی بیشتر به حکومت ننگین قوم فارس بر دیگر ملل تداوم بخشد.میان این دو تفاوت از زمین تا آسمان است.فدرالچی آزربایجان حق ندارد گول حرفهای زیبا و دروغ فدرالگر ایرانی را باور کند بلکه باید با شک و تردید نگاه کند و سیاست و تاکتیک مستقل خود را داشته باشد و صد البته با هماهنگی و همراهی با جریان استقلال طلب آزربایجان گام بردارد.
جریان دروغ پراکن پان ایرانیست با شعارهای خوش ظاهر خودش را خیرخواه ملل دیگر نشان میدهد از تاریخ جعلی هزاران ساله مثال میزند برادری و برابری و دموکراسی را تبلیغ میکند اما در بحث مصداق میلنگد و خودش را لو میدهد زبان خودش را به ناحق رسمی میداند ارتش و سیاست خارجی و اقتصاد را در انحصار قوم فارس باور دارد و اینجاست که شعار دموکراسی طلبیش رنگ میبازد و رسوا میشود. با اینکه تمام راهها بر روی ملت آزربایجان بسته است از ملت آزربایجان میخواهد مانند حزب کردی ترکیه که پس از چند سال تلاش وارد مجلس ترکیه شد گام بردارد اما فراموش میکند که همین جریانات کردی آلوده به ترور و قتل بیش از چهل هزار شهروند ترکیه هستند. پان ایرانیست حتی در مثالهایش هم گیج و منگ است.
سخن آخر اینکه استقلال طلب آزربایجان و فدرالچی آزربایجان هر دو متعلق به یک عایله هستند از یک منشا برخوردارند از خانواده آزربایجان هستند .هرچند درصد اندکی هم تفاوت داشته باشند حق ندارند با ایجاد اختلاف و فاصله ، در بین ملت دودستگی ایجاد کنند.ما شاید یکبار و تنها یکبار فرصت دوباره برای رهایی داشته باشیم و این فرصت آخر نباید فدای هوسهای حزبی یا گروهی قرار بگیرد هدف غایی و نهایی همه ما باید استقلال همه جانبه باشد هرچند مجبور شویم برای رسیدن به آن چند مدتی سوار قطار فدرالیسم شویم.
یاشاسین آزاد آزربایجان
قافلان یورد
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn