Ikinci İsrail, müstəqıl Kürdüstan, bölgədə fedral sisteminin keçərlı olmamağı və Güney Azərbaycan

junı ayının 10-ninda iraq ölkəsındə isis(daeş) öz qisa zamanlı  silahli savaşları nətıçəsındə o ayın 11 və 12-ndə iraq və surıyənın çox bölgələrını öz kontrol altlarına keçirdilər.

Bunu burada qeyd etmək gərəkır ki, onlar kərkuk şəhrını 11 junıdə elə keçirdilər. Amma bir gün sonra kürdüstan ordusu o şəhərə girərək, oranı öz kontrollarınə aldılar.

Onlar bu günə qədər kərkuk, ərbıl, dhuk ...şəhələrını özlərı kontrol etməkdədirlər. Beləliklə Iraqda olan kürdüstan bu gün 15 kilometir bütölüyü dağılan ölkə ilə və 1005 kilometirdə isis ilə siniri(mərzı) vardır.

2003-nci ildə Amerıka Birləşmış Sitadlari və onu mütəhıdlərı iraq ölkəsınə qarşı həmləyə  keçdilər.onlar azlıqda olan sünnı hökumətını  yənı sadamı taxdan yerə salaraq, çoxluqda olan, iran dövlətının himayətı altında olan şii dövlətını iş başına gətırdılər.şii dövlətıdə bütün sünnılərı  hökumət və qudrət məqmlarında uzaqlaşdırdı.

2011-nci ildə Amerıkalılar öz ordularını iraqdan çixartdilar.onlar bir ölkə ki, orada hərc-mərc ,aclıq, ölüm, infra iştrukturu dağılmış, teror....hakım iydi, öz başlarına buraxı, getdilər.bu halda orada bir güc və qudrət boşluğu özünü göstərdı.

Belə bir durumda yüz minlərcə insan oranı tərk edib, başqa ölkələrə siğinaraq, on minlərcədə öz yaşayışlarını itirmiş oldular. Amerikalilar və onların sözdə demokrat və insan sevər mütəhıdlərı  iraqa verdiklər demokrasi vədələrı bunlardan ibarət oldu.

O zamanlar ki , dünya iki sistem arasıda yənı, ğərb, sənətı ölkələr onun başıda Amerıka və əsqi  Sovyetlər  birligi onun başında Ruslar arasıda bölünmüşıydı və Ruslar Əfganıstanı işgal etmişdirlər, ğərbı ölkələr orada islamçi fanatılkərdən hər sahədə himayət edidilər.

Ruslar Əfganıstandan eşigə ötürüldülər və fanatık gerici islamçil Talıbanları iş başına gətırıldılər.necə ki hamı bilir bu savaşda İran ilə Amerıkalılar çox yaxın əməkdaşlıq etdilər.eləcədə İran dövlətı ilə Amerıka dövlətı Sadam ölüdrüləndən sonra şiiləri iş başına gətırəndədə iş yaxı birlig etdilər.

Necə ki bilirik Səudı Ərəbıstsn Amerıkadan izinsiz bir iş görə bilməz.bu ölkə Amerıka və bütün demokratik ğərb ölkələrındə alınmış modern adam öldürən silahlari isisin(daeş) ixtiyarinda qoymaqdadır.

Başqa yandada İran dövlətı şii Malıkı dövlətını qorumaq istəyir və ona hər tərəflı yardımı özünə islami vəzıfə sanır.

Bu gün İraqda durum belə dir:

Amerıkalılar həm müstəqıl  kürdüstan dövlətını istəyirlər və həm iraqda vəhdət dövlətının yaranmasından yana olaraq, sünılərı də bütövlüyü aradan gedən ölkədə qudrərdə şərık olmalarını istəməkdək dirlər.

İran dövlətı çoxuluğu şii olan Malıkı dövlətını  qorumanı özlərının və güney Azərbaycanlılar üçün əsas vəzıfə sayır.

Səudı Ərəbıstan və imumiyətlə Ərəb və yada Fars  körfəzındə yerləşən Ərəb ölkələrı Ameraknı qinayirlar ki, Amerıka İraq və surıyənı İrana islam cimhuriyətinə təhvıl etdi.və bu iş onların siyasətlərı üçün əl verişli deyil.

Türkıyə dövlətınə gəldıkdə bu dövlət bölgədə əmnıyətı və arxeyınlıgı saxlamaqi durumda, kaosun qarşısını almaq istəyir.türkıyə Nato üyəsı dir. Bu ölkə surıyədə savaş aparan sünnı gruplara kömək edərək, əsəda qarşı hərəkətdədır.

Kürdlərə  gəldıkdə onların bu gün 200000 nəfərlık orduları olduqda, iraq ölkəsının hər bölümü  ilə qiyasda əmnıyətlı olmaqdadır.Kürdlər o zaman ki,  amerıkalılar İraq ölkəsındən çixdilar, şərayıtdən asılı olaraq, bir mutəadıl(ağəla siğan, yumuşaq) siyasətlə öz vahıd hədəflərı üzərındə içərı siyasətı və esik diplomasisi öz düzgünlügünü göstərdı.Ukrain ölkəsı hakımiyətı ələ keçirərək, Rus kimkigini sorğu altına gətırməsının nətıcəsını bütün ğərb ölkərını o ölkədən himayət etdigi durumda da  oranın iqtisadi , toplumsal ...vəzıyətının bu gün şahıdıyık.

Bütün güclər o cümlədən Amerıka, İngilis. Fransa və bölgə güclərı yənı türkıyə. Iran və Ərəbıstan orada öz yeni etilaflarini (birliklərini) axtarmaqdadırlar.belə bir etilaflar yaxın zamanda bölünmüş iraqda kaosun qarşısın ala bilmələrı mümkün olmuyacaqdır .

1916- nci ildə ingilis və Firansa yaxı şərqı öz nifuz altına alaraq. Oranı böldülər.beləliklə Osmanlı imperaturluğu dağılıb, aradan getdi.onlar bu tarıxdə iraq. Surıyə və ordun dövlətlərını yaratdılar.qondarma sinirlar orada yaşayan millətlər üçün öz uzun vədəlı çixarları üzərındə  ərməğan gətırdılər..o çağda çəkılən sinirlar bu gün də keçərliligini saxlamaqdadır.onlar şii. Sünnı. ələvı və başqa dil və dinə malık olanları bilincli olaraq bir- bir lərındən ayırıb, onları çeşidli ölkələr arasında böldülər.onlar Surıyədə azınlıq ələvılərı hökumət başına gətırərək, Iraqdada azınlıq sünnılərı iş başında gətırdılər

2003- nci ildə Amerıkalılar əsqı zamandan qoyulan qondarma sinirlari pozmağa başladılar.belə bir şərayıt də  onlar yeni düzən pilanlarini öz uzun vədəlı çixarlari çarçuvalarında həyata keçirməyə başladılar.

Bu gün bir vahıd iraq dövlətı yoxdur.orada yaşayan Millətlər arasında birlik movcud deyil.isis hansı bölgəyə girir, orada ordu aradan gedir və ya onlara qarışır.şiilərdə özlərını qorumaq üçün səfər bərlık edirlər.

Bunu biz bilməliyik ki, Bir dövlətı  yaradmaq üçün iqtisadi gəlır. Münəzəm ordu, millətın istəgi və çox önəmlı olan dünya düzənın istəgi ...böyük rol oynayır.bu gün iraq kürdüstanında yuxarıda qeyd olunan amıllər movcuddur.onlar kərkuku ələ keçirdikdən sonra, öz enerjilərin yarısını özlərı ürətərək, Türkıyədən çoxlu miqdardada enerji varıd edirlər.onların nəftlərı Türkıyə topraqlarında israil və başqa ölkələrə daşınmaqdadır.Türkıyə ilə kürdüstan dəvlətının ilişgiləri istratejik olaraq, özünə çox əhəmıyət tapmaqdadır.

2003- nci ildə Türkıyə  kürdlərə hüşdar verdi ki, kərkuk Türkmən şəhərı dir və oranı onlar işgal edə bilməzlər. Kürdlər o zaman bu işi görmədılər.necə ki . görürük bu gün şərayıt dəyışıb dir.bu gün Türkıyə Türkmənlərın orada yaşamalarından  himayət edir.nəqədər bu yaşam barışcıl olacak onu gələcək göstərəcək dir.verilən bilgilərə görə, yaxın gələcək də Kürdüstandan hər gün bir miliona yaxın böşqa nəft satılacaq dir.

Bütün şərayıt bunu göstərır ki, kürdüstan müstəqıl bir dövlət olacaq dir və bu onların illər boyu savaşlarının nətıcılərı dir.

Bu günkü şərayıt bunu göstərır ki, Iraqda fedral sisteminin  bizim bölgələrdə bu yaşam sistemin tutmamasını əməldə özünü göstərdı.

Biz özümüzdən soruşmalıyıq ki, bu gün  Güney Azərbaycanın yeri harada dir?

Bu gün Güney Azərbaycan iran adlanan coğrafıda yer almaqdadır.bu ölkədə azadlıq, demokrasi, pluraləsm, insan haqları, şəhrvənd haqı, toplumsal ədalət , fərdı və canı əmnıyət və arxayınlıkdən bizim Millətımız üçün bir iz yoxdur.

Qissa desək,  bizim Milətmız İran(Fars) dövlətının sömürgəçılıgındə yaşam sürür. bu Millət mərkəzı Fars dövlətındən qaçmaq istəyir. Bu bir gərçək olaraq, on kimsənin tovteəsı deyil.

Bu Millət özünü bu durumdan qurtarmaq istəyir.və onun yollarını tapmaqda iradəlidir.

Indiki gluballaşma(KÜRƏSƏLLƏŞMƏ) ÇAĞINDA ÖZ  GƏLƏCƏYINI TƏYIN ETMƏK OĞRUNDA ÇEŞİDLİ BÖLGƏLƏ VƏ ÖLKƏLƏRDƏ  GÖRÜŞ  AYRILIQLARI MOVCUD DUR.BİRLƏŞMİŞ  MİLLƏTLƏR  TƏŞKILATININ  MİLLƏTLƏRIN ÖZ GƏLƏCƏKLƏRINI ÖZLƏRININ  MƏNŞURUNDA TƏYIN ETMƏLƏRİ OLAN  İÇTƏNLIGI  MÖHTAVASI AÇIQ  AYDIN VƏ ÇƏRÇUVASI GöSTƏRILDIYI HALDA BİR  SİRA ÖLKƏLƏR  MƏNIMSƏYIR, VƏ BAŞQALARI TƏRƏFINDƏN  KEÇƏRLİ SAYILMIR, YA XUD ÇEŞİDLİ  ŞƏRTLƏR  ORTAYA  ATILIR.MƏN BUNA İNANİRAM Kİ, BİZ  AZƏRBAYCANLILAR  BUNU BİLMƏLİYİK Kİ, MÜSTƏQILLIYI ƏLDƏ  ETMƏK YOLUNDA  APARILAN   SAVAŞIM( MUBARIZƏ) IN BAŞARILI OLMASAI  ÜÇÜN DÜNYA DÖVLƏTLƏRININ  GÖRÜŞLƏRINI BU HAQDA QAZANMAQ ƏSAS ŞƏRTLƏRDƏN  BİRİ  SAYILIR.

Biz Güney Azərbaycanlılar bunu düşünməlıyık ki, Kürdüstan öz istiqlalıyətını ələ aldığı durumda İraq bütövlıgı yox olacaq dir.və onun ardından İran bütövlıgının aradan getməsi özünə qanunu form tapacaq dir.Türkıyə dövlətı kürdlərlə öz problemlərını çözmək istiqamətində hərəkət edməkdədir. O dövlət, İsrail və onların ardından batı sənətı ölkələr tərəfındən oranı rəsmıyətə tanıyacaq dir.beləliklə Kürdüstan dövlətı öz işinə başlıyacaq dir.o ölkənın bütün sağ, sol, demokrat, antı demokrat Partıları öz istiqlaliyətlərinə müsbət öy verəcək dirlər.beləliklə dünənkı həmvətənlər. Bir-bir lərı ilə sabah qonşu ölkər olacaqdırlar.

Bu durumdan iran(Fars) islam cimhuriyəti qorxacaq dir.onlar şii, sünnı savaşını ortaya çixararaq, Azərbaycan türklərının dini ehsaslarinda sue istifadə edmək istəyəcək dirlər.

Biz kəsın bu savaşa girməməliyik.bizim savaşımız din, inanc savaşə deyil.biz necə ki, əməldə Qarabağ savaşənda gördük, orada İran şii si xiristian Ermənilərin yanında yer alaraq, bütün sahələrdə Ermənilərə yardımcıl oldu.İran dövlətı hər zaman Farsların çixarlarını nəzərə alaraq, Türk düşmançılığını irəlı sürüb, hər çağda da Türk düşanları ilə əməkdaşlıqda dir.

Bizim durumuz necə dir?

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bizim Millətimiz İranin mərkəzı hökumətının sömürkəçılıgındə dir. Bizim sağımız, demokrat, solumuz, müsülmanlarımız imumiyətə çoxunluğu İran hökumət sisteminin xidmətində olmaqda dirlar.onlar bu sistemin qulluğunda dirlar.

Təsüflə Güney azərbaycanın müstəqıl sol,sağ,demokrat.. Partısı yox dur.onların çoxlarə  bu günə qədər İranin bütölıyı üçün çan verməkdədirlər.

Keçən həftə Almanıynın Köln şəhərındə keçirilən İran sol vəhdət yiğincağindaTürk dilli özlərını sol adlandıran iran fədayıların danışıqlarına doqətlə qulaq verəndə, yalnız mənım yadıma aytımatovun man qurd [1]dastanı  düşdü.

Bizim Millətimiz öz kimlik və varlığını dünya ictimayətinə elam edir.2006-nci ilini ardısı gəlmək dədır.Təbriz , bizim paytaxtımız bir vulkan dir. Zamanında coşub, aşacaqdır.Bizim vətənımız Azərbaycan dir.Bizim dilimiz Türk dili dir.

Biz bunu öyrənməlık ki, bizim gücümüz birligimiz dədir.bizim bütün siyasi güclərımız, çeşidli siyasi fikir sahıblərımız tamam təbəqə və siniflərimiz bir ortaq hədəf üzərədə ixtilaflari qirağa qoyub, bir ortaq hədəf üzərındə münəzəm hərəkətə keçməlidirlər.

tutulan yola inam,muqavımət və onun ardısından gələn Millətlər arası ardıcılıq oluşumu(prosesı) istənilən hədəfə yetirmək üçün, beyn əl müləl ictimayətini nəhayətdə bu realliğa tez- gec gətırıb, çixartmaği məqsədə yaxınlaşmaq demək dir.

Bunu burada qeyd etməliyəm ki, millətin iradəsi, muqavımətı və istəyi də önəmlı şərtlərdən biri o millətin öz  gələcəyını təyın etməkdə sayılmaqdadır.

Quşçulu

2014-07-22

   [1] Man qurd yenı əsılsız, nəsəbsız, o insanlar ki, milli şuurları yox olub, kimliklərini danıb, ərbablarının fərmanlarını sorğusuz icra edənlər.onların robotlardan heç fərqlıklərı yoxdur.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn